GÜNDEM : İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu parselde plan değişikliğinin görüşülmesi. İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu par..

2011-10-30

GÜNDEM : İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu parselde plan değişikliğinin görüşülmesi. İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 04.10.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu parsel Başbakanlık Toplu Konut İdaresine ait olup, parsel üzerine roman konutları projesi gerçekleştirilecektir. İmar planında Ayrık nizam E=0,50 yoğunluklu Hmax= 6.50 metre yükseklikli konut alanı olarak ayrılmış olup, proje kapsamında yapılacak binalar 3 katlı olup, yoğunluk aynı kalması şartı ile hmax=9.50 m olarak plan değişikliği yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun, Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddeleri göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine görüşülerek karara bağlanmasını raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1445 ada 1 nolu parsele yoğunluk aynı kalması şartı ile hmax=9.50 m. olarak plan değişikliği yapılmasına.
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.
 

×