GÜNDEM : Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde Dibecik Köyü 1764 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Belediyemizin m..

2012-03-30

GÜNDEM : Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde Dibecik Köyü 1764 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde Dibecik Köyü 1764 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. 27.01.2012 tarih ve 167 sayılı dilekçe ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde bulunan Dibecik Köyü Sipahioğlu Çiftliği Mevkisi 1759 parsel maliki parsellerinin imar planı tadilatı yapılarak E=1.00 Hmax=Serbest olarak plan değişikliği yaptırmak istemi ile başvurmuş, 27.02.2012 tarih ve 319 sayılı dilekçe ile 1580 parsel ve 1764 nolu parselin E= 0.50 yoğunluklu hmax= Serbest olarak plan değişikliği talebinde bulunmuştur. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, 1764 nolu parselin E=0.50 yoğunluklu Hmax=Serbest olan Sanayi alanı, 1580 parselin E=1.00 yoğunluklu Hmax= Serbest olan Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak ayrıldığı tespit edilmiştir. 1580 nolu parselin Emsalinin 0,50’e düşürülerek plan değişikliği yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddelerine uygun olduğunu, 1764 nolu parselin üzerindeki plan notları, sağlık koruma bandı sınırları ve diğer yapılaşma şartları aynı kalması şartı ile E=0,50 yoğunluklu Hmax= Serbest Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak plan değişikliği yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddelerine uygun olduğunu belirterek, söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Dibecik Köyü 1580 nolu parselin E=1,00 yoğunluktan E=0,50’ye düşürülerek Hmax=Serbest olarak plan değişikliği yapılmasına, 1764 nolu parselin üzerindeki plan notları, sağlık koruma bandı sınırları ve diğer plan şartları aynı kalması şartı ile E=0,50 yoğunluklu Hmax=Serbest olan, çekme mesafeleri ekli imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak plan değişikliği yapılmasına. 
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi
 

×