Kırbaşı Mah. 7701 ve 7706 Parsellerde Bulunan Yapıların Hurda Malzemeler Karşılığı Yıkım İşi İhale İlanı

İLAN

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Beypazarı İlçeşi, Kırbaşı Mahallesi 7701 ve 7706 parsellerde bulunan binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği yıkılacak derecede tehlikeli yapı durumuna geldiği için hurda malzemeler karşılığı yıkım işi ihalesi, 80.600,00-TL (KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 10.01.2022 pazartesi günü saat 14.02’de ihale ile yapılacaktır. 

         Geçici Teminat Tutarı ( %3 )            2.418,00-TL’dir.

İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartlara sahip olacak ve ve aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır.

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü, faaliyet belgesi yeni tarihli( son 3 aylık) belgeleri,

d) İhale dokümanının (şartname ve ekleri) alındığına ilişkin makbuz aslı,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Beypazarı Belediye Başkanlığı veznesi yâda Başkanlığımızın Zıraat Bankası Beypazarı şubesinde bulunan TR 7200 0100 0005 1193 4948 5001 nolu hesabına (Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve vergi-TC no belirtilmelidir) yatırıldığını gösteren makbuz,

f) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin İhale İdari Şartnamesi, eki teknik şartname ve Sözleşme tasarısını okuduğunu, anladığını imzası mukabili kabul etmesi,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Müteahhitlik Yetki Belgesi  (YAMBİS) veya yıkım işi yapıldığına dair iş deneyim belgesi,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

j) Şartname bedeli 250,00-TL’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

        Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

        Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.