Kozalan Mahallesi 154 ada 1 parsel Metruk yapı Hk.

27.12.2020

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kozalan Mahallesi 154 ada 1 nolu parselde 370,51 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği : ev ve arsası olan yapının malikleri ekli listedeki mülkiyet sahipleri adına kayıtlı olup müdürlüğümüz teknik ekibince yerinde yapılan incelemeler sonucunda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tehlikeli  yapı durumuna geldiği tespit edilmiştir.

Riskli yapının biran önce güvenlik önlemleri alınarak tehlikeli durumun giderilmesi gerekmektedir. Giderilmediği takdirde Belediyemiz encümeninde görüşülerek yıkım işlemleri başlatılacaktır.

10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede  ;Madde 12-:3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinin 1. Ve 2 . fıkraları değişmiş olup Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.

Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılması halinde bu durum tebligat yapan İdarenin İnternet sayfasından 30 gün süre ile ilan edilir. ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligat ilanına müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Belediye veya Valilikçe yapılır ve masraf % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir’’ denildiğinden 27/11/2020 tarihinden itibaren 30 gün süreli ilan edilecektir. 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediyesi Başkanlığı Resmi İnternet sayfasında 27/11/2020 tarihinde yayınlanmaya başlamış olup;27/12/2020 tarihine kadar yayınlanmaya devam edecektir.