20.01.2023 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi

    5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin son fıkrasında ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. paragrafında "(Ek fıkra:RG-21/8/2014-29095) Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez." denilmektedir.
        Buna göre; 20.01.2023 Cuma günü saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda "Olağanüstü Meclis Toplantısı" yapılacaktır.

        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 243 ada 22 parselde bulunan mera vasfındaki 222.550,00 m2 alanın 4342 sayılı Mera Kanununun Tahsis Amacının Değiştirilmesi başlıklı 14/c maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155008 ada 5 parsel ve üzerinde bulunan taşınmazın vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesine devir işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
4-"Belediyemize ait Beytepe Mahallesi 360 ada 13 parseldeki taşınmazın, mülkiyeti Türkiye Halk Bankasına ait Kurtuluş Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile takas işlemi" içerikli 01.12.2022 tarih ve 247 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek aynı ada parsellerdeki bağımsız bölümlerden de bahsedilerek karar alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 parseldeki ahşap ev ve arsasının satışı, trampası ve uzun süre kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.