Etüt ve Projeler Müdürlüğü

İBRAHİM GÜRBÜZ

-  Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve projeyi
hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak,

- Müdürlük ve Belediye'nin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve
eşgüdüm sağlamak,

- Kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve
gerçekleştirmek,

- Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
-  Proje yarışmaları düzenlemek,

- Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,

- Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük
olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları
oluşturmak,
- Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
- Beypazarı İlçesi'nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu
değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek,

- Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,

- Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,

- Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek,
değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,

- Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek.