209 - 2019 MALİ YILINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADROLARI KARŞILIĞINDA ÖDENECEK ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

Belediyemiz bünyesinde 2018 mali yılında çalıştırılan ve 2019 mali yılında da çalıştırılmalarına Başkanlık Makamınca olur verilen  “22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro gösterir cetvele uygun şekilde bünyemizdeki 2 adet 7. dereceli Ekonomist, 1 adet 9. dereceli Ekonomist, 1 adet 2. dereceli Mühendis, 2 adet 4. dereceli Mühendis,  1 adet 5. dereceli Mühendis, 2 adet 8. dereceli Mühendis , 1 adet 1. dereceli Mimar, 1 adet 5. dereceli Mimar,  1 adet 5. dereceli Şehir Plancısı ,1 adet 1. dereceli Avukat, 4 adet 7. dereceli Tekniker, 1 adet 9. dereceli Tercüman, 2 adet 7.  dereceli Teknisyen” kadrolarına ve yine aynı kapsamda 2019 mali yılı içerisinde Başkanlık Makamınca çalıştırılması öngörülen sözleşmeli

Personele, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün (Mülga) “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu 10.01.2019 tarih ve (115708-184)-148 sayılı Genelgesi kapsamında kadroları karşılığında aşağıdaki tabloda gösterilen net ücretler ile bunlara ilaveten aynı genelgede kadrolarının karşılığında gösterilen ek ödeme oran ve tutarlarının ödenmesi şeklindeki teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.