Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2010 Yılı Aralık ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başka..

2009-01-01

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2010 Yılı Aralık ayı toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerden Leyla YÜKSEL ÇEVİK ve Ahmet TAŞKIRAN’ın yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 01/12/2010 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

106-  GÜNDEM : Beypazarı Belediyesi Otogar Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

Sayıştay Başkanlığının 09/11/2010 tarih ve Yazı İşl.Md./2010-74249-553331 sayılı yazıları ile Beypazarı Belediyesi Otogar Yönetmeliğinin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak İçişleri Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmiş olup, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Beypazarı Belediyesi Otogar Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) fıkrasına göre oy birliği ile kabul edildi.

BEYPAZARI BELEDİYESİ OTOGAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beypazarı Belediyesi’ne bağlık olarak faaliyet gösteren otogarın işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu bağlamda yolcu taşımacılığında gelişen şartlara uygun olarak azami faydanın sağlanmasını temin edecek şekilde otogarın sevk ve idaresini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Beypazarı Belediyesi Otogarı’nın idari ve teknik kuruluşunu, organlarını, yönetimini ve çalışma biçimine ait bölümleri ile uygulanacak yaptırımları ve cezaları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 -  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>Başkanlık: Beypazarı Belediye Başkanlığı’nı,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Meclis: Beypazarı Belediye Meclisi’ni,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Encümen: Beypazarı Belediye Encümeni’ni,

ç) Memurluk: Beypazarı Belediyesi Otogar Memurluğu’nu,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Otogar: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs garajı ve tamamlayıcı ünitelerini,

<![if !supportLists]>e)    <![endif]>İşletmeci: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile iştigal olan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlarını,

<![if !supportLists]>f)    <![endif]>Müstecir: Otogarda taşımacılık işi ile iştigal olmayan diğer işyeri sahiplerini,ifade eder.

Yükümlülük

MADDE 4 - (1) Otogarda yolcu taşımak üzere yazıhane, büro tahsis edilen işletme, birlik, kooperatif, firma, topluluk ve şahıslar ile otogar dahilinde her ne ad altında olursa olsun diğer tesisleri kiralayanlar bu yönetmelikte geçen ve sonradan ilave edilecek olan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanuna uygun çıkarılan karayolu taşıma yönetmelik hükümlerine de uymayı taahhüt ederler.

(2) Otogar memurluğu personeli; zabıta ve emniyet güçleri ile birlikte işletmecilerin, müstecirlerin ve yolcuların yardımcısı ve koruyucusudur.
(3) Otogar ve tamamlayıcı tesislerde yolculara iyi muamelede bulunmak esastır.

Uygulama ve Denetim

MADDE 5 - (1) Başkanlıkça gerçek ya da hükmi şahıslara idaresinin devredildiği veya başka kuruluşlarca açılmasına izin verilen otogarlarda da  bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Belediye Başkanı bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sivil veya resmi elemanları ile denetleyebilir.

Talimatlar

MADDE 6 – (1) Otogar dahilindeki müstecir ve işletme mensupları, yönetmelik hükümleri ve kanuni sınırları içerisinde olmak kaydı ile, Başkanlık, Otogar Amirliği ve Otogar görevlilerinin talimatlarına uymak mecburiyetindedirler.

İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Yönetim ve Organlar

Kuruluş

MADDE 7 - (1) Beypazarı Belediyesi Otogarı, Beypazarı Belediyesi Otogar Memurluğu’nca sevk ve idare edilir.

İdari teşekkül

MADDE 8 - (1) Beypazarı Belediyesi Otogar Memurluğu idari kuruluşları şöyle teşekkül eder:

a) Otogar Memurluğu

b) Otogar İdare Memurları

c) Zabıta Memurluğu

ç) Otogar Komisyonu

Organlar

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça Otogarın yönetimi aşağıdaki organlar eli ile yürütülür;

a) Otogar Memurluğu

b) İdari Memurluklar

c) Zabıta Memurluğu

Otogar Memuru

MADDE 10 – (1) Otogar Başkanlıkça atanan otogar memurunca sevk ve idare edilir.

Otogar Memuru Belediye Başkanı adına otogar yönetimini temsil eder. Otogarları bu yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisi Kararları, Encümen Kararları ve Başkanlık direktifleri doğrultusunda yönetir.

Görevleri

MADDE 11 – (1) Otogar memurunun görevleri;

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>Yönetmeliğin 1. maddesindeki amaçlar doğrultusunda görev yapmak,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Otogarı verimli şekilde yönetmek,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Otogarın ihtiyaçlarını Başkanlık Makamı’na bildirmek ve ihtiyaçları temin etmek,

ç)  İlgili tüm birim ve kurumlarla iş birliği yapmak,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Otogarda çalışan tüm personeli denetlemek ve olumlu yöne sevk etmek,

<![if !supportLists]>e)    <![endif]>Giriş ve çıkış ücretlerini tahsil ettirmek,

<![if !supportLists]>f)    <![endif]>Personel kayıtlarını tutmak,

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>Otogarda faaliyet gösteren taşımacı, acenteler ile diğer işletmecilere fatura edilen ortak giderlerle ilgili bilgi vermek,

ğ) Otogarın temizliğini yaptırmak, bu konuda görevli personeli denetlemek ve yönlendirmek,

<![if !supportLists]>h)   <![endif]>Yolcuların bagajlarını taşıyabileceği ücretsiz araç ve gereç bulundurmak,

ı)  Otogara giriş çıkış yapan araç sayısının istatistiğini tutmak,

<![if !supportLists]>i) <![endif]>Otogarın kapalı alanlarında satılan gıda maddelerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetlettirmek,ve diğer idari işleri yürütmektir.

Zabıta Memurluğu

MADDE 12 - (1) Belediye Zabıta Müdürlüğü elemanlarından oluşan personel otogarda disiplin ve asayişi temin eder.

(2) Otogar Memurluğunun Otogarla ilgili vereceği talimatları yerine getirir.

(3) Otogar Memurluğunda görevli Zabıta memurları, özlük hakları bakımından Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olmakla birlikte, idari bakımdan Otogar Memurluğu’na bağlıdır.

Otogar Komisyonu ve Görevleri

MADDE 13 - (1) Otogar Komisyonu; Belediye Başkanı’nın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri’nden seçilen Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Emlak Şefliği ve Otogar Memurluğu’ndan oluşur.

MADDE 14 - (1) Otogar Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>İşbu yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan ve uyarılara rağmen uymamakta ısrar eden işletme ve müstecirlerin mukavelelerini geçici veya sürekli olarak fesh etmek,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Gerekli görüldüğü takdirde yeni hat ihdas etmek,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Otogar ile ilgili her türlü talebin kanunlar ve yönetmelikler uyarınca yerine getirilmesini ve şikayetlerin giderilmesini sağlamaktır.

(2) Otogar Komisyonu Belediye Başkanı’nın talebi ve çağrısı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Müstecirler, İşletmeler ve Yazıhaneler

Sorumluluk

MADDE 15 - (1) Otogarda faaliyet gösteren müstecir ve işletmeciler ile bunlarla işbirliği yapan işletme ve araç sahipleri ve sürücüleri bu yönetmelik uyarınca çalıştıracakları personelin fiillerinden sorumludurlar. Otogar dahilinde bu personelin işleyeceği idari suçlar için şahsın kendine ve suç işlenen aracın plakasına zabıt tanzim edilir.

Personel Bildirimi

MADDE 16 - (1) Otogarda yazıhane ve işyeri kiralayan, adına tahsis yapılan işletmeler ve müstecirler, çalıştıracakları kişiler ile vazifelerini ilgililerin işe başladıkları tarihten itibaren iki (2) gün içerisinde otogar memurluğuna bildirmek zorundadırlar.

Çalışma Kartı

MADDE 17 - (1) İşletme ve müstecirlerin çalıştıracaklarını beyan ettikleri personel için otogar memurunun gerekli görmesi halinde idari ve adli soruşturma yaptırılır 15 günü geçmemek üzere otogar Zabıta Memurluğu otogarda çalışmasında sakınca olup olmadığının takibini rapor halinde ister. Soruşturma sonucu olumsuz olan kişilere çalışma kartı verilmez. Uygun olanlara ise fotoğraflı yaka kartı düzenlenir. Düzenlenen bu kartı ilgili, çalıştığı süre içerisinde yakasına takmak mecburiyetindedir. İşten ayrılması durumunda ise bu kartı otogar memurluğuna iade etmelidir. İşletme, ayrılan personelinin çalışma kartını iade etmedikçe veya elemanın işten ayrıldığını yazılı olarak beyan etmedikçe yeni eleman için çalışma kartı talep edemez.

Personel Ayırımı ve Sayısı

MADDE 18 - (1) Otogarda taşımacılık işini yürüten F1 belge sahibi acenteler 07:00 ile 19:00 saatleri arasında üç katip bir peroncu, 19:00 ile 07:00 saatleri arasında bir katip bir peroncu çalıştırabilirler.

(2) Şirket müdürlerinin yetki belgelerini takdim etmeleri durumunda otogar memurluğu bunlara Müdür olduğunu belirten çalışma kartı düzenler.

(3) 1. ve 2. Fıkralarda belirtilen unvanlar dışında her ne ad adı altında olursa olsun personel istihdam edilemez gerektiğinde çalıştırılacak personel sayısını arttırıp eksiltmeye Otogar Komisyonu yetkilidir.

Vasıta ve Hat Beyanı

MADDE 19 - (1) Otogarlarda yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, taşımacılıkta kullandıkları vasıtaların cinsini, faaliyet gösterdikleri hatlarla ilgili bilgileri, her takvim yılı başında otogar memurluğuna bildirmek zorundadırlar. İşletmeler yıl içinde yapacakları değişikleri en az bir gün öncesinden otogar memurluğuna bildireceklerdir.

(2) Arıza veya her hangi bir sebeple hareket saatine yetişemeyen araçlar otogara girişinden itibaren en geç 15 dakika içerisinde hareket edecektir.

(3) Asker sevki, öğrenim yılı başı, sonu ve bayram günleri gibi veya yolcunun fazla olduğu dönemlerde ilave sefer düzenlenebilir ancak bu izni verip vermemeye otogar memuru yetkilidir. Sefere konulacak otobüslerin yönetmelik şartlarına uygun olması şarttır.

(4) Yeni hat ihdası, firmaların yazılı talebi halinde otogar komisyonu tarafından değerlendirilir. Firmaların yeni hat ihdasına yazılı müracaat yapabilmesi için talep edilen hatta en az üç ay düzenli sefer yapacağını taahhüt etmesi zorunludur.

Zaman ve Ücret Tarifesi

MADDE 20 - (1) Yetki belgesi sahipleri zaman ve ücret tarifesine uymak zorundadırlar. Ücret ve zaman tarifelerinin bilet satış gişelerine yolcuların görebileceği şekilde asılması mecburidir.

(2) Tespit edilmiş ve onaylı ücret tarifesinden fazla ücret talep edilemez.

Hareket Saati ve Peron Tahsisi

MADDE 21 - (1) İşletmeler otogardan hareket edecek vasıtaların hatlarını ve hareket saatlerini bildirerek adlarına peron tahsisi yaptıracaklardır.

(2) Hareket saatleri ve peron tahsisleri, trafik güvenliği açısından; gerektiğinde Otogar Komisyonu’nun görüşü alınarak değiştirilir.

(3) Otogardan hareket edecek vasıtaların; yolcunun olmaması, az olması, aracın arıza yapması gibi sebeplerden dolayı hareket saatleri tehir edilemez.

(4) Yolcu almak üzere perona girecek olan vasıta hareket saatinden 25 dakika önce kendisine tahsis edilen perona nizama uygun şekilde yanaşır, hareket anonsu veya zili ile birlikte otogarı terk eder. Vasıtalar hareket anonsundan sonra bekleme yapamazlar.

(5) İlk kalkış yeri Beypazarı Belediyesi Otogarı olmayan başka il ve ilçelerden gelen otobüsler yine kendilerine ayrılan peronlara nizama uygun olarak yanaşırlar ve peronda en fazla 20 dakika bekleme yapabilirler.

(6) Yolcu almak üzere perona yanaşan vasıta için peronda ayrılan yere işletmenin ve gidilecek yerin yazılı olduğu peron levhası takılması mecburidir. Peron levhası vasıtanın kalkışı ile birlikte indirilecektir.

Yolcu Taşıma Bileti

MADDE 22 - (1) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar. Düzenlenen yolcu biletinde yetki belgesi sahibi acentenin adı, unvanı, adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı kalkış ve varış yeri, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin bulunması mecburidir.

<![if !supportLists]>(2)      <![endif]>Bir yolcuya satılan koltuk başkasına mükerrer satılamaz.

<![if !supportLists]>(3)      <![endif]>Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz bu sayıdan fazla bilet kesilemez.

<![if !supportLists]>(4)      <![endif]>Taşıma biletlerine yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.

<![if !supportLists]>(5)      <![endif]>İşletmecilerce taşıma yaptıkları hat dışına bilet kesilemez.

<![if !supportLists]>(6)      <![endif]>Düzenlenen faturanın bir sureti yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulacaktır.

<![if !supportLists]>(7)      <![endif]>İşletmeci yolcuya hangi firmanın biletini kesmişse o firmanın aracı ile yolcuyu göndermek zorundadır.

<![if !supportLists]>(8)      <![endif]>Yetki belgesinde kayıtlı bulunmayan firma ve vasıtalar adına bilet kesilemez.

<![if !supportLists]>(9)      <![endif]>Aynı firmanın diğer il ve ilçelerdeki temsilcilikleri tarafından aktarmalı olarak verilmiş yolcular yola devam edemedikleri takdirde Beypazarı´nda ki mesulleri, yolcuları bilette yazılı olan mahalle gidecek ilk vasıta ile göndermek zorundadırlar. Bunun için yolcudan ek ücret talebinde bulunamazlar.

Park Mahalli ve Hazırlık

MADDE 23 - (1) Otogarda bulunan vasıtaların sahip ve şoförleri, otogar trafiğine uygun olarak belirlenmiş olan yerde yolcu ve bagajları indirdikten sonra vasıtalarını belirlenen park yerine çekecekler, otogar içinde trafiği aksatmamak için azami dikkati göstereceklerdir.

(2) Otogardan hareket edecek vasıtalar hareket saatinden azami 25 dakika önce her türlü yol hazırlığını ve ikmalini yaptıktan sonra peronlara otogar memurluğunun talimatlarına uygun şekilde gireceklerdir. Belirlenen zamandan önce peronlara girilmeyecektir.

(3) Otobüs ve vasıta sahipleri belirlenen temizlik alanları dışında araçların bakım ve temizliğini yapamazlar. Buralarda insanları rahatsız edecek gürültü çıkaramazlar.

Yolcu İndirme ve Bindirme

MADDE 24 - (1) Otogarda yolcu indirme ve bindirme için ayrılan yerler haricinde otogar içinde veya dışında yolcu indirme ve bindirme yapılamaz, bu amaçla şehir içinde bekleme yapılamaz ve park edilemez.                                                                                                                                                                          

Bagaj İşlemleri

MADDE 25 - (1) Taşımalarda yolcunun 30 kiloya kadar olan bagajından ücret talep edilemez, bu ağırlığın üzerindeki bagajlarda makul bir ücret talep edilebilir.

(2) Otobüs ve diğer vasıtaların bagajına yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, akıcı, koku neşredici hiçbir madde konulamaz.

(3) Bagajlar sabotajlara karşı detektörlerle kontrol edilir, buna imkan olmayan yerlerde şüpheli görülmesi durumunda, otogar güvenlik görevlilerinden de yardım istenerek otogar zabıtası nezdinde bagaj açtırılarak kontrol yapılır. Yasaklanmış yükten, aracına alan işletme yetkilisi sorumludur.

(4) Herhangi bir olumsuzlukta idari, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen işletmeciye aittir.

(5) Yolcu taşımalarında istiap haddini aşan eşya taşınamaz.

(6) Yolcu taşımalarında yolcu ile beraber olmayan eşya ve kargo taşınamaz.

(7) Araçlarda bagaj taşımasına mahsus bölümler haricinde eşya taşınamaz. El çantaları dışında yolcu yanına valiz ve benzeri eşya alamaz.

(8) Yolcu taşınan araçta hiçbir surette canlı hayvan taşınamaz.

Servis

MADDE 26 - (1) Yetki belgesi sahiplerinin müşterilere ücretsiz şehir içi ulaşımı sağlamak amacı ile otogarda servis koymaları Otogar komisyonu iznine tabidir. Böyle bir izin verilmesi durumunda Belediye Meclisince tespit edilen miktarda giriş çıkış ücreti alınır.

Park

MADDE 27 - (1) Otogara girip çıkan tüm araçlar kendilerine ayrılmış olan park yerine park etmek mecburiyetindedir. Rastgele ve trafiği aksatacak şekilde izinsiz bölgelerde park yapılamaz. İzin verilen park yerlerinde 1 saatlik park ücretsiz olup, daha uzun süre park eden vasıtalardan park ücreti alınıp alınmamasına otogar komisyonu yetkilidir.

Çıkış İşlemleri

MADDE 28 - (1) Otogarlarda Belediye Encümeni tarafından her yıl belirlenecek olan garaj ücreti ödenmeden çıkış yapılamaz. İzinsiz çıkış yapanlar cezalandırılır, bu suçu işlemede ısrar eden firmalara peron tahsisi yapılmaz.

(2) Hareket zili veya anonsu ile birlikte, peronlardaki vasıtalar 1. perondan başlamak üzere hareket edecek, bekleme yapmadan otogardan ayrılacaklardır.

Bilet Satış Gişeleri, Müdüriyet Odaları ve Diğer İşyerleri

MADDE 29 - (1) İşletmeler ve müstecirler tarafından kendilerine kiralanan yazıhane, müdüriyet odası ve benzeri alanlarda Otogar Komisyonu’nun yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde tadilat veya değişiklik yapılamaz.

(2) Bilet satış gişelerinde, müdüriyet odalarında veya otogarda faaliyet gösteren diğer işyerlerinde alkollü içki bulundurmak, içmek, içirtmek, çay, kahve veya yemek pişirmek yasaktır. İşletmeciler buralarda temizliğe azami dikkati göstermek mecburiyetindedirler.

(3) Otogar içerisindeki bilet gişelerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp ve televizyon açmak şarkı ve marş söylemek yasaktır.

(4) Genel ahlak ve adaba aykırı hareketlerde bulunulamaz.

(5) Yazıhane ve gişelere görevli personel harici misafir veya kargo kabul etmek, koymak yasaktır.

(6) Yazıhane ve gişelerde çalışan personelin kılık kıyafetinin temiz ve düzenli olması mecburidir.

İlan ve Reklam

MADDE 30 - (1)  İşletmecilerce bilet satış gişelerinin ön kısmına otogar memurluğunca gösterilecek yere numunesine uygun olarak işyerinin hangi firmaya veya kime ait olduğunu ve hangi hatlara sefer düzenlediğini gösterir ışıklı levha takılması zorunludur.

(2) Otogar dahilindeki tüm mekanlara 1. fıkrada belirtilen levhalardan başka ışıklı, ışıksız, kağıt, bez, cam ve benzeri ilan ve reklam asmak ve yapıştırmak yasaktır.

Fiyat Listesi

MADDE 31 - (1) Bilet gişelerinde otogar memurluğunca uygun görülecek ve gösterilecek yerlere yine otogar memurluğunca belirlenen büyüklükte fiyat listesi asılır. Fiyat listesi asılacak yerin müşterinin en iyi görebileceği yer olması esastır. Fiyat listesi her bilet gişesi için bir adetle sınırlıdır. Bilet gişesinin bitişik olması durumunda fiyat listesi her yerden görülebiliyorsa tek liste kafi görülebilir.

Ücret İadesi

MADDE 32 - (1) Yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatlerinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek, hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. Ancak işletme sahipleri diledikleri takdirde otobüs kalkış saatine kadar da ücreti iade edebilirler işletmeler yolcu taşıma biletine ücret iadesine ilişkin yönetmeliğin bu maddesi hilafına hüküm koyamazlar.

Otogar Taksi ve Minibüsleri

MADDE 33 - (1) Otogarda faaliyet gösteren minibüs ve taksici esnafları kendilerine tahsis edilen yerden hareket edeceklerdir.

(2) Yolculara verilecek olan taşıma hizmetlerinin aksamaması için gece ve gündüz yeterli sayıda nöbetçi bırakmak zorundadırlar ve yetkili makamlarca belirlenmiş olan fiyat tarifesine uymak zorundadırlar. Taksici esnafı yolcu araca bindiğinde taksimetreyi sıfırlamak ve çalıştırmak mecburiyetindedir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Umumi Hükümler

Görevlilerce Kontrol

MADDE 34 - (1) Otogar memurluğu ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri veya Belediye Başkanının görevlendirdiği diğer görevliler işletme ve müstecirlerin bu yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını kontrol amacı ile işletme ve müstecirlerin işyerine diledikleri zaman girme hakkına sahiptir. İşletmeler, müstecirler ve çalıştırdıkları kimseler yetkililerin kontrol ve denetimine engel olamazlar. Görevlilerce tespit edilen aksaklıklar derhal giderilmek zorundadır.

Davranışlar

MADDE 35 - (1) Otogarda faaliyet gösteren işletme sahipleri, çalışanlar, yolcular ve diğer ilgililer otogarın huzurunu bozacak, insanlara rahatsızlık verecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Çevre temizliğine azami dikkati göstermek zorundadırlar. Yolcuların gelip geçeceği yolları her ne suretle olursa olsun kapatamaz, kısmen bile olsa gelip geçmeyi engelleyemezler.

(2) Otogarın içerisine otobüs peronunun bulunduğu yerlere izinsiz hiçbir vasıta ile girilemez.

(3) Otogar içerisindeki banklarda yatmak kalorifer peteklerinin üzerine ısınma amaçlıda olsa oturmak, çıkmak yasaktır.                    

Yıkıcı Rekabet Ve Teşrifatçılık

MADDE 36 - (1) Otogarda yolcu taşımacılığı ile diğer alanlarda faaliyet gösteren işletme ve müstecirlerin çalışanları veya sahipleri teşrifatçılık, çığırtkanlık, ayakçılık, yolcu simsarlığı yapamaz; yolcunun gideceği firmayı rahatça seçmesine engel olamazlar. Bu yönde yolcuya rahatsızlık veremezler. Hiç bir suretle otogarın huzurunu bozamazlar.

Kaza ve Zarar Ziyan

MADDE 37 - (1) Otogarda araçları ile kazaen bile olsa otogara ait yapılan zarar ve ziyanlarda kazayı yapan kişi, eğer kaza araçla yapılmış ise aracı kullanan kişi sorumludur. Belediye kazalardan ve zarar ziyandan sorumlu tutulamaz. Kazada Belediyeye verilen zarar ziyanı, ilgili ödemek mecburiyetindedir. Verilen zarar ziyan kazaen değil de kasten yapılmış ise ayrıca, idari, hukuki ve cezai yönden sorumlu tutulur.

Seyyar Satıcılık ve Dilencilik

MADDE 38 - (1) Otogar içerisinde her ne şekilde olursa olsun seyyar satıcılık yapmak ve dilenmek yasaktır. Bu sucu işleyenlere derhal otogar zabıta ekiplerince müdahalede bulunulur. Ayrıca yasa ve yönetmeliklerde bu fiiller için ön görülen cezalar derhal uygulanır.

İşletmelerin 24 Saat Açık Kalması

MADDE 39 - (1) Otogarda faaliyet gösteren büfe, çay ocağı, lokanta, tuvalet ve diğer işletmeler aralarında nöbetleşerek; aynı cins işyerinden yalnızca bir tane olan iş yerleri de çalışanların çalışma saatlerini düzenleyerek vatandaşlara otogarda aralıksız 24 saat hizmet vermek zorundadır. Yukarıda belirtilen hükme aykırı davranan işletmelere yasal işlem uygulanır. Otogar Komisyonu’nca sözleşmesi iptal edilebilir. Zorunlu ihtiyaç maddeleri satan ve bu hizmetleri verenler otogar memurluğuna ikamet adresini ve telefonunu bildirmek zorundadırlar.

Emanetçi

MADDE 40 - (1) Otogarda emanetçilik yapan kişi yâda firma aşağıdaki kurallara uymak zorundadır;       

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>Yolcuların görülebileceği şekilde ve büyüklükte veya Belediyece veya ilgili kurumlarca tespit edilmiş olan tarifesini asmak zorundadırlar.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve koku neşredici malzemeler emanete konulamaz.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Emanete konulan eşyaların güvenliğinden ilgili firma sorumludur.

ç) Emanete alınan ve en geç 1 hafta içerisinde teslim alınmayan veya bozulmuş olan malzemeler otogar zabıtası nezaretinde bir tutanakla imha edilir ve tanzim edilen imha tutanağının bir sureti işletmede bir sureti de otogar zabıtasında saklanır. Bozulmayacak maddeler 1 yıl sonra Zabıta Memurluğu’nca tutanak altına alınarak imha edilir.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Emanet alınan malzemelerin taşınması esnasında çevreye zarar verilemez ve çevre kirletilemez.

<![if !supportLists]>e)    <![endif]>Emanetçi emanete alınan malzemelerin teslim alındığına dair malzeme sahibine belge vermek zorundadır. Bu belgede, teslim alınan emanetin özellikleri belirtilmelidir.

<![if !supportLists]>f)    <![endif]>Otogarda Belediyece emanet yeri olarak tahsis edilen yer harici emanet kabul edilemez.

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>Emanette çalışacak olan personelin iyi ahlak sahibi olması, yüz kızartıcı ve benzeri suçlardan mahkumiyet almamış olması gerekir. Otogar amirliğince düzenlenecek resimli kimliği yakasında taşımak zorundadır. Emanette çalışacak olan personel sayısı gündüz 1, gece 1 kişidir. Bu sayıyı arttırıp eksiltmeye Otogar Komisyonu yetkilidir. Emanetçilik yapan kişi veya işletme sahibi emanetçi yerini temiz ve tertipli tutmak zorundadır. 

Hizmet Sorumluluğu

MADDE 41 - (1) Otogarda faaliyet gösteren her türlü işletme ve hizmet erbabı vatandaşa hizmet vermekten kaçınamaz, bir hizmeti verirken başka bir şart koşamaz.

BEŞİNCİ KISIM
Uyulması Gereken Kurallar ve Uygulanacak Cezalar

Ceza Tayini ve Dayanak

MADDE 42 - (1) Beypazarı Belediyesi Otogar Yönetmeliği’nin bütün maddelerine uyulması zorunludur. Uymayanlar hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve otogar işletmesini ilgilendiren Belediye Meclis ve Encümen kararları, mevzuat hükümleri ve Otogar Komisyonu kararları uygulanır.

Kurallar ve Cezai Müeyyideler

MADDE 43 - (1) Araçların ön ve arkasında mutlaka yazı bulundurulacaktır. Yazı bulundurmayanlar hakkında Kanunda belirtilen miktarda para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(2)      <![endif]>a) Bağırmak, yolcuya müdahale etmek, yolcuları rahatsız etmek, ayakçılık, değnekçilik, çığırtkanlık yapmak kesinlikle yasaktır. Aksini yapanlar hakkında Kabahatler Kanununda belirtilen miktar oranında ceza verilir.

b) Her ne unvanda olursa olsun bu maddenin (a) bendinde belirtilen suçları işleyen ve 1 yıl içerisinde 3 kez bu suçtan dolayı zabıt tanzim edilerek ceza alan personele Belediye Otogar Komisyonu kararı ile 3 ay otogardan uzaklaştırma, suçun tekrarı halinde ise süresiz uzaklaştırma cezası verilir. Uzaklaştırma cezası verilen kişilerin ilgili firmadan işine son verilmesi istenir. İlgili firma Belediye Otogar Komisyonunun bu kararını uygulamak zorundadır.

<![if !supportLists]>(3)      <![endif]>Otogar yönetimindeki görevlilerin sözlü veya yazılı uyarılarına dikkat edilecektir. Uymayanlar, Kanunda belirtilen miktarda para cezası ile cezalandırılır.

<![if !supportLists]>(4)      <![endif]>Komisyonca belirlenen yerler dışında yolcu indirme ve bindirme yapılmayacaktır. Bu maddeye uymayanlar Kanunda belirtilen miktarda para cezası ile cezalandırılır.

<![if !supportLists]>(5)      <![endif]>Araç temizliklerine dikkat edilecektir. Araçların temizliklerine dikkat etmeyenler hakkında Kanunda belirtilen miktarda para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(6)      <![endif]>Araçlar perona 15 - 25 dakika önce çekilecek ve hareket saatinde peronu terk edecektir, perona vasıta yanaşması daha önce veya daha sonra olmayacaktır. Bekleme yapılmayacaktır. Bu maddeye uymayanlar hakkında Kanunda belirtilen miktarda para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(7)      <![endif]>Araçlar perondan hareket ettikten sonra Ayvaşık durağına kadar kesinlikle yolcu almayacaktır. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında Kanunda belirtilen miktarda para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(8)      <![endif]>Yolcu taşıma ücretleri için belirlenen ücretler dışında farklı fiyat uygulaması yapılmayacaktır. Bu maddeye uymayanlar hakkında Kanunda belirtilen miktarda para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(9)      <![endif]>Otogar dışında hiçbir firma yazıhane, irtibat bürosu vs. adı altında yer açamayacaktır. Açanlar, Kanunda belirtilen miktarda para cezası ile cezalandırılır.

<![if !supportLists]>(10)  <![endif]>Personel kılık kıyafeti düzgün olacak, yaka kartları takılı olacaktır. Aksi halde Kanunda belirtilen miktarda para cezası ile cezalandırılır.

<![if !supportLists]>(11)  <![endif]>Ayakta yolcu almak kesinlikle yasaktır. Aksi halde Trafik Kanununda belirtilen cezalar uygulanır.

<![if !supportLists]>(12)  <![endif]>Otogar giriş ve çıkışına park kesinlikle yasaktır. Uymayanlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen para cezası uygulanır.

<![if !supportLists]>(13)  <![endif]>Her firma çalıştırdığı şoför, muavin, yardımcı, peron görevlisi vs. personellerinden sorumludur.  Firma çalışanlarının ceza gerektiren haller kapsamında işlediği suçlar ilgili firmayı ilgilendirir.

<![if !supportLists]>(14)  <![endif]>Firmalar faaliyette bulundukları her bir hat için Otogar Komisyonu tarafından belirlenen asgari gidiş ve geliş seferlerini yapmak zorundadır. Bu sefer sayılarının altında sefer yapılması veya idareyi yanıltıcı günlük birkaç göstermelik sefer yapılması kesinlikle yasaktır. Yasak fiili işleyenlerin sözleşmesi geçici veya sürekli olarak Otogar Komisyonu tarafından fesh edilir.

<![if !supportLists]>(15)  <![endif]>Yolcu taşımacılığı yetki belgesi almamış, kaçak olarak yolcu taşımacılığı yapan kişi veya firmalara 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve mevzuat hükümleri uygulanır.


ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 44 - (1) Bu yönetmelikte yazılı olmayan hallerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve karayolu Taşıma Yönetmeliği ile otogarları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük

MADDE 45 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Beypazarı Belediye Meclisi tarafından kabul edilip, mahalli basında ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür

107- GÜNDEM : Ankara ili, Beypazarı İlçesi,  Ayvaşık Mahallesi 1660 ada 1, 2 ve 3  nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafesinin 8 metreden 5 metreye indirilmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ankara ili, Beypazarı İlçesi,  Ayvaşık Mahallesi 1660 ada 1, 2 ve 3  nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafesinin 8 metreden 5 metreye indirilmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

108- GÜNDEM : Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.83 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.83 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

109- GÜNDEM : Başağaç 1.Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Ayvaşık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.84 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

110- GÜNDEM : Hacıkara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.85 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi.

Hacıkara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen Belediye Meclisinin 03/08/2010 tarih ve 2010/16.85 sayılı kararının görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01/12/2010 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        111- GÜNDEM Gündemin 1 ve 2. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi.

Yapılan müzakereler sonucunda;

1-İlçenin Ayvaşık Mahallesi 21 ada 10 nolu parsel malikinin talebinin görüşülmesi.

2-İlçenin Ayvaşık Mahallesi 946 ada 10 ve 11 nolu parsellerin plan değişikliğinin görüşülmesi.

Yukarıda bahsedilen Gündemin 1 ve 2. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

×