NO: 7- GÜNDEM : Sözleşmeli Avukat çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 1680065731 Vergi Nolu Beypa..

2011-01-30

NO: 7- GÜNDEM : Sözleşmeli Avukat çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 1680065731 Vergi Nolu Beypazarı Belediye Başkanlığı Odun Kömür Satışı Bürosunun 31.12.2010 tarihi itibarıyla kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Belediyemizin 1 dereceli Avukat kadrosu boş olduğundan, mahkemelerde devam eden davalarının takibi için Avukata ihtiyaç olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrasına göre 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arası haftalık 5 gün süreyle ve günlük 4 saat kısmi zamanlı olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından Avukat çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- GÜNDEM : Sözleşmeli Mühendis çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Belediyemizde boş olan 5 dereceli mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince İnşaat Mühendisi Davut ŞİMŞEK’in 01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli mühendis olarak istihdam edilmesi ve ödenecek net aylık ücretinin 950,00.-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 9- GÜNDEM : Belediyenin ürettiği hizmet tarifelerinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun Belediyemizin hizmet tarifeleri ile ilgili raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

A- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesinde yer alan ilân ve reklam vergisi tarifesine göre;

1-Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: en az 20 TL, en çok 100 TL. alınır.

Kabul edilen  22 TL.dir.

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: en az 8 TL, en çok  40 TL. alınır.

Kabul edilen  16 TL.dir.

                                                                                     -1-

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: en az 2 TL, en çok  10 TL. alınır.

Kabul edilen  10 TL.dir.

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: en az 30 TL, en çok 150 TL. alınır.

Kabul edilen  55 TL.dir.

 

5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: en az 0,01 TL, en çok  0,25 TL. alınır.

Kabul edilen   0,05 TL.dir.

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: en az 0,02 TL, en çok  0,50 TL. alınır.

Kabul edilen   0,05 TL.dir.

B- 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendi gereği:

- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, TL) en az 5 TL, en çok  100 TL. alınır.

Kabul edilen   15 TL.dir.

C-2464 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı tarifesi gereği:

1) 2464 sayılı Kanunun 52. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerden beher metrekare için günde en az 0,50 TL, en çok 2,5-TL. alınır.

Kabul edilen   2.-TL.dir.

2) 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına en az 0,5 TL, en çok 2,5-TL. alınır.

Kabul edilen    1 TL.dir.

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına en az 1 TL, en çok 5 TL. alınır.

Kabul edilen   3 TL.dir.

3) 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;

a) Her taşıttan beher saat için   en az 0,25 TL, en çok 1,25 TL. alınır.

Kabul edilen  0,50 TL.dir.

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 0,5 TL, en çok 2,5 TL. alınır.

Kabul edilen  0,50 TL.dir.

D- 2464 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine gereği: Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda en az 20 TL ,en çok  800 TL alınır.

Kabul edilen:

a)Şirketlerden  50 TL.dır.

b)Otellerden  100 TL.dır.

c)İçkili Lokantalardan  100  TL, içkisiz ve 3. sınıf lokantalardan 50 TL.dır.

d)Bahçe ve gazinolarda 50 TL:, pastanelerden 50 TL.dır.

e)Büyük kahvehanelerden  50 TL ,koltuk kahvehanelerden 50 TL.dır.

f)Hanlar, Nalbantlar,Hamamlar, Ziraat aletleri ve tamircileri Sebze ve meyveciler, 4 m2 ye kadar olan işyerlerinden  20 TL.dir.

                                                                                               -2-

g) Tütün ve müskiratçılar 250.TL,  Kasetçiler 150 TL., Marangozlar 50TL., Karasörcüler 250.TL., Simitçi, Kuru ve Ekmek Fırınları 500 TL., Ardiyeciler 500 TL., Değirmenciler 500 TL., Süt ve Yoğurt İmalathaneleri 500 TL., Otobüs Yazıhaneleri 300 TL., Kulüp ve Lokantalar 300 TL., Eczaneler 100 TL., Doktor ve Diş Tabipleri 50 TL., Şekerci ve Kasaplardan  100 TL., Gümüşçü ve Kuyumculardan 100 TL., Bakkallardan 75 TL., Marketlerden 500 TL., Ambalaj Kasa İmalatçıları 800 TL.dir.

ı) 4 m2 den fazla olan diğer işyerleri 50TL.’dir.

E- 2464 sayılı Kanunun 97 ıncı maddesi gereği harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmetlerden:

1-TAŞIMA ÜCRETLERİ:

Et nakli ücreti küçükbaş hayvanlardan  1,25.TL., büyükbaş hayvanlardan  6 TL. (KDV Hariç)

Soğuk hava deposunda et saklama ücreti günlük küçükbaş hayvanlardan 70 Krş., büyükbaş hayvanlardan 2.TL. alınır.

2-HOPARLÖRLE İLAN:

Resmi Daire ve özel kişilerden Belediye hoparlörü ile yapılacak ilanlardan 10 kelimeye kadar 2.TL., 10 kelimeden fazla ilanlar için her kelimesine  20 .Krş.  alınır.(KDV Hariç)

3-MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ:

Hayvan Nakli için verilecek Menşei Şahadetnamesi için beher adedinden;

a)Küçükbaş hayvanlardan 1.TL.

b)Büyükbaş hayvanlardan 2 TL.

c) Kümes Hayvanlarından araç başı 10.TL

d) Küçükbaş hayvan derilerinden 10 Kuruş,

e) Büyükbaş hayvan derilerinden  50 Kuruş   alınır.

f) Arılardan (Araç başı) 25.-TL

g) Damızlık yumurtalardan (Araç Başı) 5.-TL

4-İTFAİYE ARACI İLE SU TAŞIMA ÜCRETİ:

a)Arazözle inşaata su götürme 5 tonluk 60.TL., 8 tonluk 70.TL., şehir dışı %50 zamlı olarak alınır.(KDV Dahil)

b)Arazözle kanalizasyona su götürme 5-8 tonluk 35.TL..(KDV Dahil)

c)Kendi aracı ile su götürmek isteyenler için ton başına 4.TL..

d)Vidanjörle su götürme veya su çekme bedeli  35.TL. alınır.

e)İkiden fazla bağımsız bölümü olan binalardan Vidanjörle su götürme veya su çekme bedeli    70.-TL alınır.

5-MEZAR YERİ VE KAZIM ÜCRETİ:

a)Büyük mezar kazım ücreti 15.-TL.,

b)Küçük mezar kazım ücreti  10.-TL.,

c)Fakirliği tespit edilenlerden ücret alınmamasına,

d)Tek kişilik mezar yeri ücreti   150.-TL.,

e)Aile mezarlığı yeri ücreti m2 si 12 -TL., en fazla 25 m2 yer verilir.

6-BACA TEMİZLEME ÜCRETİ:

a)Üçüncü kata kadar beher baca için  8.-TL.,

b)Dördüncü kat ve daha yukarısı için beher baca başına 10-TL..

7-ÖZEL HALK MİNİBÜSÜ VE HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRILMASI:

Belediyemizce Özel Halk Minibüslerinden yıllık ruhsat harcı  360.-TL. alınır.

Özel Halk Minibüslerinden aylık 20.-TL. işgaliye harcı alınır.

8- Okul Servis araçlarından ön izin belgesi için 300.-TL

9- Şehir içi ticari taksi devirlerinden 600.-TL

10- Şehir içi dolmuş, otobüs devirlerinden 900.-TL

                                                                                           -3-

Yukarıdaki tarifelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) bendine göre kabulüne ve 01/02/2011 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- GÜNDEM : Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün harç ücret ve tarifelerinin görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili harçların belirlenmesi hakkında  Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın ve  imar, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ YASASI GEREĞİNCE ALINACAK ÜCRET TARİFE CETVELİ

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINACAK ÜCRETLER:

İMAR ÇAP ÜCRETLERİ                           FİYATI

Konut için     0 M2 ila 2000 M2 arası   0,20.-TL

                  2000 M2 ila 5000 M2 arası   0,10.-TL

                    5000 M2 üzeri                       0.05.-TL

Ticari Alan için 0 M2 ila 2000 M2 arası   0,40.-TL

                    2000 M2 üzeri                      0,30.-TL

Yol kotu ücreti                                          0.20.-TL

En az imar çapı ücretinin ise                 100.-TL

İmar çapı 1 (bir) yıllık süresi içinde yenilemelerde ücret alınmaz. 1 yıl içinde yenilenmeyen çapların yenilenmesinde harçların %50’si alınır.

BİLGİSAYAR ÖLÇEKLİ İMAR PLANI ÖRNEĞİ

A2                       15.-TL

A3                       12.-TL

A4                       10.-TL

AO                      80.-TL

İMAR PLANI VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL HARCI  :          

M2 Başına                                         0,05.-TL

A3-A4 için                                          275.-TL

PARSELASYON KONTROL ÜCRETİ :

M2 Başına,

0 ila 5000 M2 arası                           0,075.-TL

5000 M2 ila 25000 M2 arası            0,025.-TL

25000 M2 üzeri                                  0,010.-TL

İFRAZ – TEVHİT- KONTROL HARCI :

M2 Başına                                                     0,12.-TL

BANKA EKSPERTİZ ÜCRETİ :

Her ekspertiz başına                                      20.-TL

İŞ MAKİNALARI İÇİN:                                     FİYAT:

MASSEY FERGUSON TRAK. KEPÇE      120.00.-TL

FORD TRAK.KEPÇE                                   120,00.-TL

PALETLİ KEPÇE                                          240,00.-TL                

MKE KANAL TEMİZLEYİCİ                         260,00.-TL                            

GREYDER                                                   240,00.-TL                

LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE                   240,00.-TL

                                                      -4-

SİLİNDİR                                                         240,00.-TL                            

KIRICILI KEPÇE                                           240,00.-TL                 

DOZER                                                           350,00.-TL    

KULLANIM ÇEŞİTLERİ  EN AZ OTOPARK ALANI         FİYAT   :

Konut Alanındaki Bölgeler 100 M2 ‘ye kadar meskenlerde

4 daire için bir otopark bed.                                             150,00.-TL 

Ticari Alanlarda                             100 M2 ‘ye kadar meskenlerde

4 daire için 1 otopark bedeli                                           300,00.-TL                           

Ticari Alanlarda                               50 M2 ‘ye kadar iş yerlerinden

1 otopark bedeli                                                                500,00 TL- 

Ticari Bölge dışında kalan            50 M2 ‘ye kadar iş yerlerinden

1 otopark bedeli                                                               250,00 TL- 

KULLANIM ÇEŞİTLERİ  EN AZ OTOPARK ALANI                    FİYAT   :

Konaklama Tesisleri               50 M2 ‘ye kadar                        75,00.-TL                  

Yeme-İçme-Eğlence Tesis.                  “                                     75,00.-TL

Sosyal-Kültür-Spor Tesis.      30 M2 ‘ye kadar                         75,00.-TL

Eğitim Tesisleri                    400 M2’ye kadar                             75,00.-TL                  

Sağlık Yapıları                     125 M2’ ye kadar                              75,00.-TL                

Cami ve ibadet yerleri           300 M2 ‘ye kadar                        Alınmamasına

Kamu Kurum ve Kuruluşları 50 M2 ‘ye kadar iş yerlerinden.                 “                                 

Semt Pazarlarından                100 M2 ‘ye kadar                                         “

Sanayi Depo ve Topl. Tesis.  200 M2’ye kadar                                   75,00.-TL                  

Küçük Sanayi Siteleri            125 M2’ ye kadar                                      75,00.-TL 

Bordür                                                                                                           15,00-TL                      

Parke Taşı  (Adet)                                                                                        2,0-  TL

KAZIM ÜCRETİ:

Kaldırım İçin (1 M2)                                                                                      30.-TL              

Sıcak Asfalt (M2)                                                                                            45.-TL              

Satih Kaplama (M2)                                                                                      30.-TL

KONUTLARDA : (120 M2 VE ÜZERİ)   FİYATI:

                                             

Temel Vizesi                                          100,00.-TL                  

Kat Demir Vize (kat başına )                100,00.-TL                 

Toprak Vizesi                                                 75,00.-TL               

Su Basman Vizesi                                         75,00.-TL                 

Isı Yalıtım Vizesi                                             200,00.-TL                                                                         

Proje Taahhüt Düzeltme                              100,00.-TL                                            

Asansör Kullanma Belgesi                         100,00.-TL                                            

Asansör Ruhsat yenileme                           100,00.-TL                

Bina Yıkım + Enf + Döküm yeri gösterme     60,00.-TL                   

Toprak Dök.yeri düzeltilmesi                            0,30.-TL

                                                      -5-

Toprak Düzeltme (M3)                                      0,30.-TL                 

Kat Mülkiyet ve kat İrtifak kontrol (M2)          0,15.-TL                                                 

Yol İştirak Payı                                                  25,00.-TL                                           

Numarataj Ücreti (Daire Başına)                    20,00.-TL                 

İş yeri için  (Dükkan Başına)                            20,00.-TL                                             

KANAL KATILIM PAYI

Konut ve İşyeri (m2’si)                                     1,50 TL                                  

Yukarıdaki tarifelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) bendine göre kabulüne ve 01/02/2011 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

11- GÜNDEM : Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde Geyikpınar Köyü 102 ada 1 ve 3 nolu parseller ile 159, 160, 161, 163, 164, 169, 170 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

Belediyemizin Mücavir Alan Sınırları içerisinde bulunan Geyikpınar Köyü 102 ada 1 ve 3 nolu parseller ile 159, 160, 161, 163, 164, 170 nolu parsellerde ve ekli imar planı paftalarında görüldüğü üzere yapılan imar planı değişikliğinin uygun olduğuna.

12- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi.

Tarım Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve 32153 sayılı yazısı ile İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüş ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 01.05.2010 tarih ve 2763 sayılı yazısı ile plan yapılması uygun görülmüş olduğundan, yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının uygun olduğuna.

Yapılan bu tadilatın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

13- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi.

Tarım Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve 32153 sayılı yazısı ile İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüş ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 01.05.2010 tarih ve 2763 sayılı yazısı ile plan yapılması uygun görülmüş olduğundan, yapılan 1/1000 ölçekli nazım imar planının uygun olduğuna.

Yapılan bu tadilatın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

14- GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi H27C09C4A-H27C09C3C-H27C09C4C-H27C14B1B- H27C14B1A pafta nolu 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarında yapılan plan tadilatın görüşülmesi. 

İlçenin Ayvaşık Mahallesi H27C09C4A – H27C09C3C – H27C09C4C – H27C14B1B – H27C14B1A pafta nolu paftalarda bulunan 12 metre genişliğindeki imar yolunun 22 metrelik taşıt yoluna çıkarılması ile ilgili yapılan  1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarında yapılan tadilatlarının uygun olduğuna.

Yapılan bu tadilatın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

15-GÜNDEM : İnözü Vadisi II. Etap Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı için Ankara Valiliğinden yardım istenilmesinin görüşülmesi.

İlçenin Kuzeyinde bulunan ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 16/05/2008 tarih ve 3145 sayılı kararı ile II. Etap II. Derece Doğal sit alanı ilan edilen İnözü vadisinin koruma amaçlı imar planı yapımı çalışmalarına başlanmış olup, “Taşınmaz ve Kültür Varlıklarına ait katkı payına dair yönetmeliğin7, 9 ve 10. maddelerine göre Koruma Amaçlı İmar Planı keşif bedeli olan 310.000,00 TL’nin Ankara Valiliğinden yardım talep edilmesine oy birliği ile karar verildi.

                                -6-

GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 yılı Şubat ayı toplantısının görüşülmesi. 

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Şubat ayı toplantısının 01/02/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×