Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mart ayı toplantısının 01/03/2011 tarihli birleşimi..

2011-03-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mart ayı toplantısının 01/03/2011 tarihli birleşiminin devamı olarak, 02/03/2011 tarihli birleşimini yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerin tamamının iştiraki ile 02.03.2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

GÜNDEM : Jeotermal Test ve Ölçüm çalışmalarının yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

NO:

35-  GÜNDEM :

KARAR :

Plan ve Bütçe Komisyonunun olumlu görüşü üzerine; İşletme Ruhsatı Belediyemize ait olan Jeotermal kuyu için test ve ölçüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu sebeple: “Belediyemize ait Jeotermal kuyuda test ve ölçüm çalışmalarının Belediyemiz adına İller Bankası A.Ş. tarafından yapılmasına ve yapılacak çalışmaların İller Bankası A.Ş. 2011 yılı birim fiyatları ile hazırlanan keşif bedeli olan 4.050,00 TL (Dört bin elli Türk Lirası)’nın işe başlamadan önce İller Bankası A.Ş.’ne peşin olarak ödenmesine, işin bitirilmesini takiben İller Bankası A.Ş.’ce yapılacak kesin hesap sonrasında metraja bağlı olarak oluşabilecek artışın, elde olmayan mücbir sebepler ve öngörülmeyen haller veya doğacak anlaşmazlıklar nedeni ile işin İller Bankası A.Ş. tarafından tasfiye edilmesi halinde yapılmış ve yapılacak olan masraf ve her türlü tazminatların da Belediyemiz tarafından karşılanması”na oy birliği ile karar verildi.

36-  GÜNDEM : Belediyemize ait Vidanjör aracının Çevre Belediye ve Köylere hizmet götürülüp götürülmemesi ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

KARAR :

Belediyemize ait Vidanjör aracının Çevre Belediye ve Köylere hizmet götürülmesi gündem maddesi görüşülmüş olup, Çevre Belediye ve Köylere kilometre başına 2.00.-TL. alınmasına oy birliği ile karar verildi.

37-  GÜNDEM : Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin mesai ücretlerinin görüşülmesi.

KARAR :

Plan ve Bütçe Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, 2011 Mali yılına ait olmak üzere görevi 24 saat çalıştırmayı gerektiren Zabıta Amirine (Zabıta Amirliğine Vekaleten bakan dahil), Zabıta Komiserine, (Zabıta Kom. V. bakan dahil), Zabıta Komiser Yardımcısına, Zabıta Memurlarına, İtfaiye Amirine (İtfaiye Amirliğine Vekaleten bakan dahil),  İtfaiye Çavuşuna, İtfaiye Onbaşısına, İtfaiye Eri ve İtfaiye Şoförlerine aylık brüt 187,00.-TL olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

38- GÜNDEM : Şehiriçi yolcu ücret tarifelerinin görüşülmesi.

KARAR :

Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü üzerine, Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve 2010/6.29 sayılı kararı ile İlçemizde faaliyet gösteren dolmuş ve özel halk otobüslerinin şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin okulların kapanmasına az süre kalmasından dolayı ücret artışının yapılmamasına, Gazi Gündüzalp İş Merkezi-Başören yol kavşağı arasında yolcu taşıma ücreti 0,75.-TL. olarak belirlenmesine. Belediye Kanununun 15/p ve 18/f maddelerine göre oy birliği ile karar verildi.

ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMA TARİFESİ

Şehiriçi Tam                           : 1,30.-TL.

Şehiriçi Öğrenci                     : 0,70.-TL.

Başağaç-Gürağaç Tam           : 2,25.-TL.

Başağaç-Gürağaç Öğrenci     : 1,30.-TL.

Gazi Gündüzalp İş Merkezi-

Başören yol kavşağı arası       : 0,75.-TL.

39- GÜNDEM : Belediye Mücavir Alan sınırları içerisinde İlçenin Dibecik Köyü 1764 nolu parselin imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Belediyemiz Mücavir alan sınırları içinde İlçenin Dibecik Köyü 1764 nolu parsel imar planında Hmax= Serbest E=0,25 yoğunluklu sanayi alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu talep Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. Maddelerine aykırı olup, bu şekilde imar planı değişikliği imar ve şehircilik ilkeleri, imar planı bütünlüğü, kentsel gelişim ve kentsel düzen, yapılaşma ilkelerine, yasa ve yönetmelikler açısından uygun değildir. ancak, parsel üzerinde mevcutta bir entegre tesis bulunmakta ve bu tesis ülke ekonomisine katkıda sağlamaktadır, bir çok kişiye iş imkanı sağlamaktadır. Mevcutta var olan tesisin bulunduğu parsel mevzi imar planı olup, sanayi tesisi alanı olarak plan yapılmıştır. Normal konut alanı imar planı gibi değerlendirilmemesi ve bu tür tesislerdeki yoğunluk artışının sosyal teknik alt yapının arttırılmasının gerekli olmadığı kanaati ile yoğunluğun Hmax=serbest E=0,25’den E=0,50’ye çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

40- GÜNDEM : Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Beypazarı Şube Müdürlüğünün trafo yeri tahsis talebinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçemiz Alparslan Türkeş Bulvarı ile Eyüp Gündoğan Caddelerinin kesiştiği köşedeki imar planında park alanı olarak ayrılmış alanın 25 M2’lik kısmının trafo yeri olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Beypazarı Şefliğine tahsisine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

41- GÜNDEM : Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılması hususunun görüşülmesi.

KARAR:

“Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”

Yukarıda yer alan açıklamalara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi arasında araç-gereç temini, alt yapı yatırımları, üst yapı yatırımları, içmesuyu projeleri, yağmursuyu şebekesi projeleri, kanalizasyon şebekesi projeleri, park ve bahçe yatırımları, rekreasyon alanı oluşturma projeleri, entegre katı atık tesisi projesi, yerel ekonomiyi kalkındıracak her türlü projeler, sosyal ve kültürel projeler ve bunların yatırımları ve burada sayılmayan ancak belediye sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 5393 sayılı kanuna göre belediyelere görev olarak verilen diğer konularda; bütün tasarruf hakları Beypazarı Belediyesinde kalmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin a ve b bentlerine göre işbirliği yapılması konularında Beypazarı Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye personelinin her türlü protokolü yapmaya yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

“KABUL” OYU VEREN ÜYELER 

    M.Cengiz ÖZALP                Emin ÜNLÜ                  M.Mesut ERTÜRK               Vildan ÇALIŞKAN   
Meclis ve Bl.Başkanı             Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                           Meclis Üyesi

Mustafa TAŞKOPARAN        Erdal DİRİL             Zekeriya HANCIOĞLU            M.Fikri KANIVAR
     Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi                          Meclis Üyesi

“SONRAKİ TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLMESİ”  YÖNÜNDE OY VEREN ÜYELER

     Ali ÇELİK                               Ahmet YÜNSEL          Leyla YÜKSEL ÇEVİK            Veysel AYIK          
Meclis l.Başkan V.                 Meclis 2.Başkan V.             Meclis Katibi                     Meclis Katibi

Hüseyin DOĞAN                    Ahmet TAŞKIRAN                 Kemal KARA                  Emin BİLGİN
  Meclis Üyesi                              Meclis Üyesi                     Meclis Üyesi                   Meclis Üyesi

42- GÜNDEM : Altyapı projelerinin tasdik yetkisinin İller Bankasından Beypazarı Belediyesine devri hususunun görüşülmesi.

KARAR :

Plan ve Bütçe Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Beypazarı Belediyesi’nin Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Kesin Projeleri, 02/04/2010 tarihli ve 2010/8.41 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda İller Bankası ile imzalanan Genel kredi sözleşmesi hükmünce İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilmiş ve ihaleyi alan firma proje çalışmalarına başlamıştır. Aynı şekilde İçmesuyu-isale-depo-şebeke Kesin Projeleri, 02/07/2010 tarihli ve 2010/14.71 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda İller Bankası ile imzalanan Genel kredi sözleşmesi hükmünce İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilmiş ve ihaleyi alan firma proje çalışmalarına başlamıştır. Söz konusu işlere ait projelerin tasdik yetkisi de İller Bankası A.Ş.’ye aittir. Beypazarı Belediyesi 2011 yılı içerisinde alt yapının inşaat işlerine başlamayı planlamaktadır. Bu doğrultuda kesin projelerin de hızlı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. İller Bankası A.Ş.’nin Türkiye genelindeki yerel yönetimlere ait tüm projeler ile ilgilenmesinden dolayı oluşan iş yükü sebebi ile projelerin incelenme ve tasdik süreci belirli bir plan dahilinde yapılabilmektedir. Kesin projelerin tasdik sürecini hızlandırabilmek amacı ile her iki alt yapı projelerimize ilişkin tasdik yetkisinin İller Bankası A.Ş. ile imzalanan Genel Kredi Anlaşması’nda yer alan diğer tüm şartların aynen korunması şartı ile Beypazarı Belediyesi’ne devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

43- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 yılı Nisan ayı toplantısının görüşülmesi.

KARAR :

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Nisan ayı toplantısının 05/04/2011 Salı günü saat 15:00’de  Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×