40- GÜNDEM : TOKİ#146;nin İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1590 ada 14 nolu parsel, 1589 ada 11 nolu parsel, 1591 ada 11 nolu parsel ve 1606 ada 1,..

2011-04-30

40- GÜNDEM : TOKİ#146;nin İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1590 ada 14 nolu parsel, 1589 ada 11 nolu parsel, 1591 ada 11 nolu parsel ve 1606 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebi ile ilgili Meclis 1.Başkan V. Ali ÇELİK#146;in teklifi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının İlçenin Ayvaşık Mahallesinde gerçekleştireceği Toplu Konut Uygulaması kapsamında Belediyemize ait olan 1589 ada 11 nolu parsel, 1591 ada 11 nolu parsel E=1,20 yoğunluk hmax=12,50 metre olarak plan değişikliğinin, 1590 ada 14 nolu parsel ticari alan olup, Toplu Konut İdaresinin talebi şeklinde bir kısmı ifraz yapılarak ifraz edilen alanın E=1,00 yoğunluk hmax=6,50 m. yükseklik ticari alan olarak plan değişikliğine, Maliye Hazinesine ait 1606 ada 1,2,3,4,5 nolu parsellerin ekli plan değişikliğinde görüldüğü gibi E=1,20 hmax=12,50 m. yükseklikli konut alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına. Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi. 41- GÜNDEM : Belediyemizin kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke kesin projesi kapsamında İller Bankasından 70.000.-TL kredi alınarak finanse edilmesi ile ilgili Meclis 1.Başkan V. Ali ÇELİK#146;in teklifi. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Kesin Projesi işi Bankaca ihale edilerek gerçekleştirilecek İşin toplam bedeli, Belediyemizce ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve denetim giderleri hariç 280.000.-(İkiyüzseksenbin)-TL olup, bu tutarın %75#146;lik kısmına karşılık gelen 210.000.- (İkiyüzonbin)-TL si İller Bankası Uygulama Yönetmeliğinin 53. Maddesinin #147;c#148; bendi çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan %25 lik kısmına karşılık gelen 70.000.- (Yetmişbin)-TL si ise Bankadan alınacak kredi ile finanse edilmesine oy birliği ile karar verildi. 42- GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2010 Yılı Mayıs ayı toplantısının görüşülmesi. Belediye Meclisinin 2010 Yılı Mayıs ayı toplantısının 03/05/2010 Pazartesi günü saat 15:00#146;de Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×