İlçenin Başağaç Mahallesi 1386 ada 1 parsel,1387 ada 2,4,5,6,7,8,9,10 ve 11parseller,1388 ada 1 parsel,1395 ada 1 parsel 1396 ada 2,4,5,8,9,..

2011-04-30

İlçenin Başağaç Mahallesi 1386 ada 1 parsel,1387 ada 2,4,5,6,7,8,9,10 ve 11parseller,1388 ada 1 parsel,1395 ada 1 parsel 1396 ada 2,4,5,8,9,10,11,12 nolu parseller 1398 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller 1399 ada 1 parsel,1400 ada 1 parsel,1410ada 1 parselde 3194 sayılı İmar kanununun 18.maddesine göre parselasyon işlemi Belediyemizde Harita Mühendisi bulunmadığı için Serbest Harita Mühendisi Göksel BAĞLARLI’ya yaptırılmış olup, İmar planına göre imar adası içinde kalan kapanan yolların yoldan ihdas edilerek oluşan 19316m2’lik alanın ihdasen Belediyemiz adına tescil edilmesi ve uygulamaya dahil edilerek yapılan parselasyon işleminin 3194 sayılı İmar kanununun 18. maddesine ve bu maddeye istinaden yapılacak olan, Arazi ve Arsa Düzenlemesini ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 13.maddesine ve 3290 sayılı yasanın Ek:1 maddesine göre uygun olduğu Belediye Encümeninin 28.02.2011 tarih ve 2011/11.94 sayılı kararı ile onanmış olup,01.03.2011 tarihinden itibaren 1(bir)ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 24.03.2011 tarih ve 320/285sayılı dilekçe ile Emin DAĞLIOĞLU, Fatma DAĞLIOĞLU, Şinasi DAĞLIOĞLU yapılan parselasyon işlemine kendilerine ait hissenin 4000m22lik tek parselde toplanmasını istemiştir, hisselerin bir araya toplanarak tek parsel olarak verilmesinin mümkün olduğu 08.03.2011 tarih ve 217 sayılı dilekçe ile Ramiz UZUNOĞLU, İbrahim UZUNOĞLU hisselerinin mümkün olduğuna yeni oluşacak 1 ada 2 nolu parsel ve 2 ada 1 nolu parselde toplanmasının mümkün olduğu 14.03.2011 240 sayılı dilekçe ile Eda ÖZÇAKIR, Müzeyyen SAĞLAM, Yusuf AVCI’nın hisselerinin toplanarak daha küçük 4000m’lik parselde toplanmasını istemişlerdir

Talepleri incelenmiş olup, hisselerin talepte bulundukları gibi mümkün olduğunca 4000m2’lik 3 ada 3 nolu parselde toplanmıştır

×