Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mayıs ayı toplantısının 03/05/2011 tarihli birleşim..

2011-05-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mayıs ayı toplantısının 03/05/2011 tarihli birleşiminin devamı olarak, 04/05/2011 tarihli birleşimini yapmak üzere Meclis 1. Başkan V. Ali ÇELİK’in Başkanlığında Üyelerden M.Fikri KANIVAR, Kemal KARA, Erdal DİRİL ve Zekeriya HANCIOĞLU’nun yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 04/05/2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

59-  GÜNDEM : Belediye Meclisinin 02/07/2010 tarih ve 2010/14.70 sayılı kararının görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 1014 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yoğunluk aynı kalması şartı ile kat adedinin 8 kata çıkarılarak E=0.90 Hmax=24.50 m. olarak plan değişikliği yapılması talebi 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddeleri göz önüne alınarak görüşülmüş olup,  İlçenin Başağaç Mahallesi 1014 ada 1 ve 2 nolu parsellerde E= 0.90 yoğunluklu Hmax=21.50 yükseklikli konut alanı olarak plan değişikliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

60-  GÜNDEM : 21/04/2011 tarih ve 471 sayılı dilekçe ile İlçenin Başağaç Mahallesi 1165 ada da plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun görüşü üzerine, söz konusu İlçenin Başağaç Mahallesi 1165 adada imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ayrılan parselin Kentsel Servis Alanı olarak plan değişikliği,  yoğunluk sabit kalması şartı ile çekme mesafesinin 5 m. olarak ve eğimden kazanılan katlarında emsal dışında tutulması talebi 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddeleri göz önüne alınarak görüşülmüş ve Kentsel Servis Alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına, yoğunluk sabit kalması şartı ile çekme mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesinin uygun olmasına, eğimden kazanılan katlarında emsal dışında tutulması talebi ise parsele ilave yoğunluk kazandıracağı için yasa ve yönetmelikler açısından uygun olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir

MUHALİF ŞERH’İ : Mevcut imar planındaki ayrılış amacından daha fazla parsel maliklerine menfaat  sağlayacağı için karara muhalifim.                                                        
                                                                                                           Emin ÜNLÜ
                                                                                                          Meclis Üyesi

61-GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 121 ada 147 nolu parselde mevzii imar planı yapılması talebinin görüşülmesi.

KARAR :

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 121 ada 147 nolu parselde ticari amaçlı mevzi imar planı yapılması Ankara İl Tarım Müdürlüğünün 10.03.2011 tarih ve 6770 sayılı yazısı ile, Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünün 27.07.2010 tarih ve 136971 sayılı yazısı ile, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.07.2010 tarih ve 1465 sayılı yazısı ile, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 17/04/2010 tarih ve 32912 sayılı Kararı ile   uygun görülmüş olup, İl Tarım Müdürlüğünün toprak koruma projesine uyulması şartı ile E= 0.50 yoğunluklu Hmax= 6.50 m. yükseklikli Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, E=0.50 yoğunluklu Hmax= 9.50 m. yükseklikli Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak mevzi imar planı yapılmasının uygun olacağına oy çokluğu ile karar verildi.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALİF ŞERH’İ : Mevzu bahis bölgenin hem termal tesisler hem de üniversite yapılacak bölge içinde olması nedeniyle çevre kirliliği yaratabilecek tesisler kurulabileceği için ve bu sebepler meclis gündeminde belirtilmediği için talebi ret ediyorum.

                                                                                                                                            Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                                                Meclis Üyesi

62-GÜNDEM : Belediye Meclisinin 06/04/2011 tarih ve 2011/9.55 sayılı kararının görüşülmesi.

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Nom Mühendislik Ltd. Şti adına İsa KURU 30.03.2011 tarih ve 343 sayılı dilekçe ile şirketlerine ait İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1847, 1848, 1849, 1852 nolu adalarda  ekli 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi görüşülmüş olup, Söz konusu adalarda plan değişikliğinin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

63-GÜNDEM : Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde Dibecik Köyü Sipahioğlu Gedikağzı Mevkisi 180 parselde biyogazdan elektrik üretim tesisi kurulması talebinin görüşülmesi.

KARAR:

İmar Komisyonunun görüşü üzerine, Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisindeki Dibecik Köyü Sipahioğlu/Gedikağzı Mevkiinde 14 nolu pafta ve 180 parsel üzerindeki 2 hektar 5020 M2 arazi üzerinde 0.6 MW kurulu güce sahip Biyogazdan Elektrik Üretim Tesisinin kurulması düşünülen alanda imar planı olmamasından dolayı imar planı yapılması ve çevre kirliliği, koku ve görsel kirlilik yaratmaması şartı ile ve yüklenici firmanın bu konuda taahhütte bulunması şartlarıyla izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

64-GÜNDEM : Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 151 ada 17 parselde bulunan 4. Kat 13 ve 5. Kat 17 nolu dairelerin satışlarının onanması hususunun görüşülmesi.

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 151 ada 17 parsel üzerinde bulunan 4. kat 13 ve 5. kat 17 nolu dairelerin satışının yapıldığı Encümen kararının onanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

65-GÜNDEM : Belediyemiz 2010 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

KARAR :

Belediye Meclisinin 03/05/2010 tarihli kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2009 Mali yılı Kesin Hesap raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

Raporlar ve Kesin Hesap Cetvelleri Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından okundu.

1- GELİRLER           :

Belediyemizin 2010 Mali yılı tahmini gelir bütçesi 23.881.000.-TL.dir.

Geçen yıllarda tahakkuk edipte bakiye devreden miktar olan 2.124.998,97.-TL. ile birlikte toplam 15.270.267,16.-TL nin tahakkuk bütçe tarifelerine ve kanunlar ahkamına uygun şekilde tahsil edilmesine çalışılmıştır.

a) 2010 mali yılı bütçe geliri olarak ;

01 Vergi Gelirleri 2.087.179,17.-TL,

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.449.417,20.-TL.

04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar 58.196,35.-TL,

05 Diğer Gelirler 6.792.528,85.-TL.

06 Sermaye Gelirleri 35.910,00.-TL.

Olmak üzere toplam Bütçe Geliri 13.423.231,57.-TL. Tahsil edilmiştir.

b) 810 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabına 57,79.-TL kayıt yapılarak ilgilisine ödeme yapılmıştır.

c) 2010 mali yılından 2011 mali yılına 1.847.035,59.-TL. Gelir tahakkuku devretmiştir.

2- GİDERLER           :

Belediyemizin 2010 Mali yılı tahmini gider bütçesi 23.081.000.-TL.dir. Yılı İçersinde 339.242,00.-TL bölüm ve maddeler arasında ödenek aktarımı yapılmıştır.

2010 mali yılında;

01 Personel Giderleri 3.922.205,97.-YTL.,

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 697.487,60.-TL.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.590.236,12.-TL.

04 Faiz Giderleri 122.310,85.-TL.

05 Cari Transferler 598.325,66.-TL.

06 Sermaye Giderleri 48.557,00.-TL.

Olmak üzere toplam 11.979.123,20.-TL. Bütçe gideri gerçekleşmiştir.

Yıl sonunda 11.101.876,80.-TL bütçe ödeneği imha edilmiştir.

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI     :

a) İller Bankasından 2010 mali yılı bütçesiyle Borç alımı yapılmamış 800.000,00.-TL borç ödemesi öngörülmüştür.

31.12.2010 tarihinde 2010 mali yılına Belediyemizin banka hesabına 6.617,56.-TL.nakit devretmiştir.

2010 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin okunmasından sonra yapılan oylamada 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Raporları ve cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrasına göre oy birliği ile kabul edildi.

66-GÜNDEM : Belediye Meclisinin 2011 yılı Haziran ayı toplantısının görüşülmesi.

Yapılan müzakereler sonucunda;

Belediye Meclisinin 2011 Yılı Haziran ayı toplantısının 01/06/2011 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Başkan odasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi

×