GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 96 ada 104 nolu parselde Beypazarı Malmüdürlüğü ve Beypazarı Devlet Hast..

2011-09-30

GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 96 ada 104 nolu parselde Beypazarı Malmüdürlüğü ve Beypazarı Devlet Hastanesinin plan değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 96 ada 104 nolu parselde Beypazarı Malmüdürlüğü ve Beypazarı Devlet Hastanesinin plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 06.09.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Beypazarı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 05.08.2011 tarih ve 1664 sayılı yazısı ve Beypazarı Devlet Hastanesinin 10.08.2011 tarih ve 1704 sayılı yazıları ile İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına Kayıtlı 96 ada 104 nolu parselin imar planında ağaçlandırılacak alan olarak ayrıldığı, bu parselin imar planındaki vasfının sağlık tesisi alanı olarak değiştirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Söz konusu talebin 3194 sayılı İmar Kanununun, Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddeleri göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/c maddesine görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Beypazarı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 05.08.2011 tarih ve  1664 sayılı yazısı ve Beypazarı Devlet Hastanesinin 10.08.2011 tarih ve 1704 sayılı yazıları ile  İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 96 ada 104 nolu parselin imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” olarak ayrıldığı, bu parselin imar planındaki vasfının E=1.50 Hmax=SERBEST olan “Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesinin kamu yararına olacağına,
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi

×