GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; S.S. Öztaş Konut Yapı Kooperatifi İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselin üzerinde yapılaşma bulunduğu, her bloğun altında bulunan bodrum katlarındaki 6 adet kapıcı dairesi olarak planlanan daireleri normal iskan dairesine çevrilerek satışı yapıldığı, bu dairelerin iskan ruhsatı alınabilmesi için imar planında plan notları kısmına; “1314 ada 1 nolu parselde Taks:0.24, KAKS: 1.20 yoğunlukludur. Bu parselde iskan edilebilir bodrum katlar yoğunluk hesabına dahil edilmez.” “İskan edilebilir bodrum katlarda bağımsız bölüm oluşturulabilir. Değişiklik sonucu oluşan artan nüfus yoğunluğu ihtiyacı olan sosyal teknik altyapı ihtiyacının aynı alanda 500 m2 parsel terk edilerek çözümlenecektir” şeklinde not düşülmesi talebinde bulunmaktadır. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, bu şekilde değişiklik yapılacak olan plan notları, 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27, 28, 29 ve 30. maddelerine ve Planlı Alanlar Yönetmeliğinin; Madde 16- Yapı düzenine ait tanımlar: “3) Yapı inşaat alanı: (Değişik: 13.7.2000/24108 R.G./m.6) Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. 4) Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): (Değişik: 13.07.2000/24108 R.G./m.6) yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmayla, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır.” denilmekte olup, yapılacak olan değişiklik bu maddelere aykırı olacağından uygun olmadığını raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği ile ilgili konunun sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi
 

×