GÜNDEM : İmar Planında KOP ve DOP’dan oluşan alanların yapılaşma şartlarının belirlenmesi için plan değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi...

2012-03-30

GÜNDEM : İmar Planında KOP ve DOP’dan oluşan alanların yapılaşma şartlarının belirlenmesi için plan değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. İmar Planında KOP ve DOP’dan oluşan alanların yapılaşma şartlarının belirlenmesi için plan değişikli yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01/03/2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Belediyemizin sınırları içinde muhtelif zamanlarda tasdik edilmiş imar planları kapsamında ayrılmış KOP alanları, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının (Eğitim, Sağlık, Spor Tesisi vb.) muvafakat etmesi kaydı ile, maliklerince belediyeden alınacak ruhsatla özel amaçlarda kullanılabilmesi, KOP alanlarında imar planında zikredilen yapılaşma şartları geçerli olması, imar durumu belirsiz olan parsellerde hmax= Serbest, Spor alanlarında E=0.20, Eğitim alanlarında E=1.00, Sağlık ve Sosyal Kültürel Tesislerde (SKT) E=0.60 yoğunluğun belirlenmesi, 30000 m2 ve üzerindeki rekreasyon alanlarında ve ağaçlandırma alanlarında E=0.05 yoğunluk, minimum ifraz şartı 5000 m2 Hmax=6.50 m. + 30000 m2 altındaki rekreasyon alanlarında ve ağaçlandırma alanlarında E=0.10 yoğunluk, minimum ifraz 2500m2 hmax=6.50 m. olarak imar durumlarının belirlenmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, Belediyemizin sınırları içinde muhtelif zamanlarda tasdik edilmiş imar planları kapsamında ayrılmış KOP alanları, ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının (Eğitim, Sağlık, Spor Tesisi vb.)  muvafakat etmesi kaydı ile, maliklerince belediyeden alınacak ruhsatla “Özel Amaçlı”da kullanılabilmesi,
KOP alanlarında imar planında zikredilen yapılaşma şartları geçerli olması, imar durumu belirsiz olan parsellerde hmax= Serbest, Spor alanlarında E=0.20, Eğitim alanlarında E=1.00, Sağlık ve Sosyal Kültürel Tesislerde (SKT) E=0.60 yoğunluğun belirlenmesi, 30000 m2 ve  üzerindeki rekreasyon alanlarında ve ağaçlandırma alanlarında E=0.05 yoğunluk, minimum ifraz şartı 5000 m2 Hmax=6.50 m. 30000 m2 altındaki rekreasyon alanlarında ve ağaçlandırma alanlarında E=0.10 yoğunluk, minimum ifraz 2500m2 hmax=6.50 m. olarak imar durumlarının belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

×