111 - MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKLERİ ..

2015-05-04

111 - MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKLERİ TASLAĞI . (KOMİSYONA HAVALE)

“22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 2015/84 sayılı kararı ile ihdas edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ve yine Belediye Meclisinin 02/04/2015 tarih ve 2015/97 sayılı kararı ile ihdas edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün hazırlanan Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.  

×