(02-04).01.2023 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 01             

ÖZÜ: ÜRDÜN-KUDÜS YURTDIŞI İNCELEME, ARAŞTIRMA GEZİSİ HK.

Başkanlık yazısında belirtildiği gibi, Ürdün-Kudüs ülkelerindeki yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek, üzere şehircilik, belediyecilik, tarihi dokunun korunması, kültürel miraslarımıza sahip çıkılması hususunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Kamu yararı statüsündeki Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen Ürdün-Kudüs yurtdışı inceleme, araştırma gezisine Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 21.04.2021 tarih ve 2021/6 sayılı Genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendine göre; 27.02.2006 tarih 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu Yararına Dernek sayılan Mahalli İdareler Derneği organizatörlüğünde 6 gün süre ile görevli olarak gönderilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 02            

ÖZÜ: BİSİKLET VE YEŞİL YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ HK.

5393 sayılı Belediye Kanununun madde 38. Maddesi g bendinde “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” denildiğinden, Beypazarı Belediyesi ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) arasında “İş Birliği Protokolü“ kapsamında (ayni/nakdi ve teknik) destek alınması için gerekli iş ve işlemlerde protokol yapmak dahil olmak üzere Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’a yetki verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 03            

ÖZÜ: EROL ÜÇER İSMİNİN VERİLMESİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 04            

ÖZÜ: AYVAŞIK MAHALLESİNDEKİ TALEPLER HK.(KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Kayıkent’te bulunan çocuk parkının bakımının yapılması, Musa Duran Sokağın asfaltının yapılması ve Ayvaşık Mahallesinde kaldırımı bulunmayan sokaklara kaldırım yapılması konularının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 05            

ÖZÜ: ULAŞIM TALEPLERİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Ayvaşık Mahallesinde ulaşım konusunda EGO duraklarının bulunmaması, Oğuzkent’ten akşam saat 20:00’den sonra dolmuş olmaması, Hastaneye ulaşım konusunda sıkıntıların olduğu ayrıca Hastaneden Oğuzkent’e dolmuşun olmaması konularının daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 06            

ÖZÜ: SOKAK HAYVANLARI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Ayvaşık Mahallesinde sahipsiz sokak hayvanları sitelerin içerisinde ve yollarda, çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturduğu ve gerekli önlemlerin alınması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 07            

ÖZÜ: DENETİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ SEÇİMİ HK.

Ak Parti Meclis üyeleri Aydın GÖKMEN 13 oy, Emre AKMAN 13 oy ve İyi Parti Meclis üyesi Recep YÜNSEL 12 oy alarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için “Denetim Komisyonu” üyeliklerine seçildiler.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 08            

ÖZÜ: AYVAŞIK MAHALLESİ 1574 ADA 1 PARSEL UİP TADİLATI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2022 tarih ve 12323 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 09           

ÖZÜ: BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE 2023 YILINDA ÖDENECEK HUZUR HAKKININ TESPİTİ HK.

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi kapsamında Meclis üyelerinin katıldıkları toplantılarda her gün için "Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine karşılık gelen miktarın" huzur hakkı olarak ödenmesi şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 10            

ÖZÜ: MECLİS ÜYESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÖDENEĞİ HK.

Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ödeneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü olması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 11            

ÖZÜ: ZABITA MEMURU FAZLA ÇALIŞMA MESAİ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

Belediyemiz bünyesinde görevli Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K Cetveli"nde yer alan aylık brüt 1.760,00.-TL (Binyediyüzaltmışlira) olması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 12                                                                                                    SAYFA : 01

ÖZÜ: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro gösterir cetvele göre, hali hazırda bünyemizde çalışan ve Başkanlık Makamınca 2023 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması uygun görülecek olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personel ücretlerinin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesi kapsamında, ek ödemeler vb. her şey dahil net rakamlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak Haziran ayı zam oranı bu net ücretlere ayrıca eklenir.) olarak ödenmesi ve aşağıda gösterilen tabloya göre belirlenen net rakamlarla ücretlendirilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 13                                                                                                     SAYFA: 01

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ VE YETKİLİ MEMUR SENDİKASI ARASINDA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HK.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 12491 sayılı Başkanlık yazısında yasal durumu açıkça yazılı olduğu gibi, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele; yetkili memur sendikası ile yapılacak sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşmeyi yapmak ve sözleşme şartlarını belirlemek üzere Belediye Başkanının yetkili olması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 14            

ÖZÜ: BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin(taşınmazların) 2023 yılı içinde kiralama süresi biten ve yeniden kiralanması düşünülen gayrimenkullerin(taşınmazların) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kiralanması oylanarak İyi Parti Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 15            

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 2122 ADA 1 PARSELDEKİ CAMİNİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin Ayvaşık Mahallesi 2122 ada 1 parseldeki caminin, cami hizmetleri ve ibadethane olarak kullanılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” gereğince 25 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 16            

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155045 ADA 1 PARSELDEKİ 324,63 M2 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan ilçemiz Ayvaşık Mahallesi 155045 ada 1 parseldeki 324,63 m2 Belediyemiz hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedarlara satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 17            

ÖZÜ: MİLLİ SPORCUMUZ MİZGİN AY'A YARDIM YAPILMASI HK.

İlçemizde ikamet eden, Belediyemizin maddi ve manevi destekleri sayesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin ilk 100m dünya şampiyonluğunu ve 200m dünya üçüncülüğünü kazandığını ayrıca Balkanlarda Akdeniz Oyunlarında, İslami Dayanışma Oyunlarında, Kulüpler Avrupa Liginde çok sayıda birincilikler ve dereceler elde ettiğini, 46 Türkiye rekoru kırdığı ve çok sayıda Türkiye şampiyonlukları kazandığını, son yıllardaki covid salgını ile iki ağır covid hastalığı geçirmesi ve diz ameliyatı geçirmesinden dolayı olimpiyatlarda yarışamadığını, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarının devam ettiğini ve hazırlıklarının aksamaması için Mizgin AY’a daha önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemiz tarafından barınma, beslenme ve ulaşım masrafları için Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi kapsamında bir yıl (2023) süresince aylık 4.500,00-TL nakdi yardım yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği talebi üzerine hazırlanan boş kadro iptal ihdas cetveline göre, Belediyemizin ihtiyacına binaen 01.12.2022 tarih ve 2022/242 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 8. dereceli TH sınıfı tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet TH sınıfı 8. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvelinin kabulü yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                           

KARAR NO  : 19            

ÖZÜ: LAMBA MÜZESİ KURULMASI HK.

5393 sayılı Belediye kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/g (şartlı bağışları kabul etmek) hükmü ile yine aynı kanunun Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38/g (yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak) hükümleri kapsamında Hemşehrimiz Süreyya ÖZKAN'ın Belediyemize bağışlayacağı yaklaşık 1.450 adet gaz lambasının; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemiz adına tahsisli İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 151 ada 10 parsel üzerinde bulunan binanın müze olarak kullanılması ve Müzeye Süreyya ÖZKAN isminin verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 20            

ÖZÜ: SOKAK HAYVANLARI ŞİKAYETLERİ HK.

Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 09.12.2022 tarih ve 28 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 21            

ÖZÜ: KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DÜŞÜNÜLEREK BİR ÇALIŞMA YAPILMASI HK.

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 09.12.2022 tarih ve 04 sayılı Başkanlık yazısı yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 22            

ÖZÜ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK AFET OLAYLARI KARŞISINDA İLÇEMİZDE OLUŞABİLECEK HASARLARIN ÖNLENMESİ VE RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI HK.

 

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 09.12.2022 tarih ve 29 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       04.01.2023

TOPLANTI  : 01                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 23                                                                                                    SAYFA : 01

ÖZÜ: BEYPAZARI BELEDİYESİ KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK.

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 09.12.2022 tarih ve 18 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.