(01-02-03).12.2022 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 241            

ÖZÜ: BÜTÇE İÇİ ÖDENEK AKTARMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2022 tarih ve 11765 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 242            

ÖZÜ: NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ( memur ) ‘ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 06/08/2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 4 adet 5 dereceli GİH sınıfı Memur, 2 adet 7 dereceli GİH sınıfı Memur, 2 adet 8 dereceli GİH sınıfı Memur, 1 adet 9 dereceli GİH sınıfı Memur, 1 adet 10 dereceli GİH sınıfı Memur ve 04/01/2016 tarih ve 2016/07 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 8 dereceli TH sınıfı Mühendis kadrolarının kaldırılarak yerine 4 adet GİH sınıfı 9 dereceli Eğitmen, 3 adet 8 dereceli GİH sınıfı Eğitmen, 3 adet 7 dereceli Eğitmen ve 1 adet 8 dereceli TH sınıfı Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan kadro cetvellerinin onaylanması ile Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan kadro karşılığında bünyemizde çalıştırılacak Uçak Teknolojisi Teknikerinin ücretinin 9.209,85-TL olarak net rakamla ücretlendirilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 243            

ÖZÜ: KIŞ AYLARININ GELMESİ İLE BİRLİKTE KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DÜŞÜNÜLEREK BİR ÇALIŞMA YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Kış aylarının gelmesi ile birlikte kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın olabileceği ihtimali düşünülerek bir çalışma yapılması ve bu durumda olan vatandaşlarımızın olduğu tespit edildiği takdirde kalacak yer temini ve diğer yardımların yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 244            

ÖZÜ: SOKAK HAYVANLARI ŞİKAYETLERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sokak hayvanları konusunda Belediyemize yapmış olduğu şikayetlerin incelenerek bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 245            

ÖZÜ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK AFET OLAYLARI KARŞISINDA İLÇEMİZDE OLUŞABİLECEK HASARLARIN ÖNLENMESİ VE RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İklim değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek afet olayları karşısında İlçemizde oluşabilecek hasarların önlenmesi ve risklerin azaltılması için çalışma yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 246            

ÖZÜ: SÖZLEŞMELİ PERSONEL HK.

İyi Parti Grubu adına verilen önergenin yazılı olarak cevaplanması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 247            

ÖZÜ: İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ 210 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ İLE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 13 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN TAKAS İŞLEMİ HK.

Mülkiyeti Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ ne ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Beytepe Mahallesi 360 ada 13 parselde bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18/e maddesi gereğince takasının yapılması ve ilgili banka ile yapılacak görüşmeler dahil bu hususta gerekli tüm iş ve işlemler için Başkanlık Makamına yetki verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 248            

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ AMBLEMİNİN TANITIM VE KULLANIMI HK.

İslam nişanesi hilal, Türklük sembolü ay ve yıldız, Selçuklu yıldızı, Osmanlı motif işlemeleri (Beypazarı evleri kuşkonası), Hitit ve Frigler döneminde Beypazarında işlenen kilim motifi, Unesco koruma işareti, İlçenin tarımını simgeleyen yapraklar, Beypazarı Belediyesinin kuruluş yılını ve ülkenin en doğusundan en batısına kadar tarım ürünlerinin satıldığını simgeleyen okların bulunduğu Belediyemiz ambleminin tanıtıcı tabelalar hazırlanmak suretiyle uygun görülecek alanlara konulması ve ayrıca amblemin ayak basılacak zeminlerde kullanılmaması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 249            

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ ŞİRKETLERİ HK. (BEY-PER LTD.ŞTİ. TASVİYE)

28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK kapsamında Belediyemiz tarafından kurulan ve vergi kimlik numarası 1680864345 olan BEYPAZARI BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ (BEY-PER)’nin devir, adres/ ünvan değişikliği ve tasfiyesi için ayrı ayrı Başkanlık Makamına yetki verilmesi yönündeki şifahi teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi kapsamında oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 250            

ÖZÜ: BEYPAZARI, AYAŞ VE GÜDÜL BELEDİYELERİNİN SOĞUK ASFALT İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK BİR TESİS KURULMASI HK.

Güdül’ün Çağa Mahallesi sınırları içerisinde Güdül Belediyesine ait bir alanda Beypazarı, Ayaş ve Güdül Belediyelerinin soğuk asfalt ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis kurulması ve bu tesis için yer temini, tesis inşaat maliyeti, enerji ve su giderleri ile soğuk asfalt imalat malzemeleri için oluşacak giderlerin müştereken karşılanması adına görüşmeler yapmak ve sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesi gereğince sözleşme imzalamak için Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi teklifi, 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesi gereğince oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 251            

ÖZÜ: İLÇEMİZ TACETTİN MAHALLESİ 2912 PARSELDE BULUNAN HAZİNEYE AİT 11.484,94 M2'LİK TAŞINMAZIN "KURU HUBUBAT KANTARI" KURULARAK BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILMASI AMACIYLA DOĞRUDAN SATIN ALINMASI HK.

İlçemiz Tacettin Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait 2912 parseldeki 11.484,94 m2'lik taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e gereğince “Kuru Hububat Kantarı” kurularak Belediye Hizmetlerinde kullanılması amacıyla 15 TL/m2 olmak üzere toplamda 172.274,10-TL (Yüzyetmişikibinikiyüzyetmişdörtliraonkuruş) bedelle Belediyemizce satın alınması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 252            

ÖZÜ: BEYPAZARI BELEDİYESİ KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 11616 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 253            

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YARDIM ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINA KÜLTÜR GEZİSİ DÜZENLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 09.11.2022 tarih ve 26 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 254                                                                                                    SAYFA:01

ÖZÜ: BELEDİYEMİZE AİT GEÇİCİ HAYVAN BARINAĞININ İNCELENİP ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hayvancılık ve Tarım Komisyonun 09.11.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 255            

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BROŞÜR HAZIRLANMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 09.11.2022 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 256                                                                                                    SAYFA:01

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 09.11.2022 tarih ve 17 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 257            

ÖZÜ: İLÇEMİZ DİBECİK MAHALLESİ 132 ADA 24 PARSELDEN BAŞLAYIP 35 PARSELE KADAR (35 PARSEL DAHİL) OLAN ALANDA KURULACAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan alınan 3184488 MİGEM Erişim Numaralı JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME ruhsatının Bey-Bel Turizm İnş. Taah. Nak. Mad. Gıda Petrol Organizasyonu Tarım Hayv. Tekstil Emlak Bilişim Enerji San. Dış. Tiç. Ltd. Şti’ne ait olduğundan dolayı Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun 09.11.2022 tarih ve 27 sayılı müşterek raporunun iptal edilmesi ve Başkanlık yazısının geldiği birim olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne iadesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.12.2022

TOPLANTI  : 12                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                           

KARAR NO  : 258                                                                                                    SAYFA:01

ÖZÜ: BÜTÇE İÇİ ÖDENEK AKTARMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.12.2022 tarih ve 09 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.