(01-02).11.2022 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 226            

ÖZÜ: BELEDİYE, GÖREV VE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ KARŞILAMAK AMACIYLA DEVLETE AİT VEYA ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 11081 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 227            

ÖZÜ: İLLER BANKASI A.Ş’DEN KREDİ KULLANILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 11087 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 228                                                                                                   SAYFA: 01

ÖZÜ: YER ALTI ÇÖP KONTEYNERLARI HK.

İlçemiz merkez mahallelerde yapılacak olan inşaatlara yapı ruhsatı verilmesi aşamasında yeraltı çöp konteyneri yeri ayrılması konusunda alınan 03.09.2021 tarih ve 192 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek;

Beypazarı İlçe sınırlarında yeni yapı ruhsatı alacak olan binalarda ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan binalarda uygulanacak olan yeraltı konteyner sisteminin uygulanması konusunda;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na, 3194 Sayılı İmar Kanunu’na, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bazı tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğine ve yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince;

 

1.         10 daireye kadar olan (10 dahil) tüm binalarda yer üstü çöp konteynır mevkii ve 1 adet 770 litre çöp konteyneri

2.         11-25 daireye kadar olan (25 dahil) tüm binalar için en az 1100+1100 lt hacminde 1 adet yeraltı jaklı sistem çöp konteyneri mevkii (konteynerler dahil)

3.         26-50 daireye kadar olan (50 dahil) tüm binalar için en az 1100+1100 lt hacminde 2 adet yeraltı jaklı sistem çöp konteyneri mevkii (konteynerler dahil)

4.         51-75 daireye kadar olan (75 dahil) tüm binalar için en az 1100+1100 lt hacminde 3 adet yeraltı jaklı sistem çöp konteyneri mevkii (konteynerler dahil)

5.         76-100 daireye kadar olan (100 dahil) tüm binalar için en az 1100+1100 lt hacminde 4 adet yeraltı jaklı sistem çöp konteyneri mevkii (konteynerler dahil)

6.         101 daire üzeri her 25 daire için 5. Maddeye ek olarak; en az 1100+1100 lt hacminde 1 adet yeraltı jaklı sistem çöp konteyneri mevkii (konteynerler dahil) yerleştirilmesine;

 

            Ayrıca, yapının bulunduğu parselin imar durumu ve yapının parsel üzerindeki konumu göz önünde bulundurularak (6 madde dahil) daire sayılarında %10’luk artı eksi tasarrufun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunması,

 

Her parselin kendi sınırları içerisinde değerlendirilerek, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce belirlenecek özelliklerde, belirlenecek olan yere ve Belediyemiz çöp toplama araçlarının üst yapısına uygun olarak yapılması,

Aynı zamanda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin 7/a bendinde “2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.” denildiğinden yağmur sularının depolanarak tekrar kullanımının ilgili yönetmelik gereği, uygulanmasının tavsiye edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 229

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN SOSYAL HİZMETLER İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN YARDIM ALAN ÇOCUKLARIMIZA ANKARA GEZİSİ DÜZENLENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünden yardım alan çocuklarımıza Ankara gezisi düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 230

ÖZÜ: BELEDİYEMİZE AİT GEÇİCİ HAYVAN BARINAĞI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemize ait geçici hayvan barınağının bina, kaldığı bölümler, hayvanların beslenmesi vb. konularda incelenip araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 231

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN BROŞÜR HAZIRLANMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde bulunan İlköğretim öğrencileri için Belediyemizce “Diş Sağlığı” konusunda bilinçlendirici broşürlerin hazırlanarak okullarda dağıtılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 232

ÖZÜ: NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli (memur)’ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 01.10.2009 tarih ve 2009/19.94 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli TH sınıfı tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet TH sınıfı 9 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvelinin kabulü yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 233

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 10992 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 234

ÖZÜ: BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ DERSİ İÇİN BELEDİYEMİZE AİT YÜZME HAVUZUNUN BELLİ GÜN VE SAATLERDE TAHSİS TALEBİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 753 ada 4 parseldeki yüzme havuzunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendi  hükmü gereği, 2022-2023 eğitim öğretim yılı süresince her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09:00-10:40 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne tahsisinin yapılması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 235

ÖZÜ: İLÇEMİZ DİBECİK MAHALLESİ 132 ADA 24 PARSELDEN BAŞLAYIP 35 PARSELE KADAR (35 DAHİL) OLAN ALANDA KURULACAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İÇİN MUVAFAKAT VERİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.10.2022 tarih ve 10766 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Jeotermal Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 236

ÖZÜ: İLÇEMİZ KÖSELER MAHALLESİNDE SATIŞI TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin Köseler Mahallesinde bulunan Köseler Mahallesi 104 ada 28 parsel 516,03 m2 betonarme halk evi ve arsası, 136 ada 1 parsel 50,48 m2 ahşap ev, 120 ada 1 parsel 42,13 m2 ahşap çamaşırhane, 119 ada 1 parsel 42,56 m2 ahşap fırın ve arsası, 147 ada 1 parsel 23,08 m2 arsa, 142 ada 1 parsel 22,30 m2 arsa vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 237

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN "GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN" BEYPAZARI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ HK.

Beypazarı Belediye Başkanlığımız tarafından İlçemizde bulunan cadde ve sokakların güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan 25 noktada 34 adet güvenlik kamera sisteminin; İlçemizde yaşanabilecek asayiş olaylarının  önlenmesi, takibinin yapılarak  en yakın ekip sevkinin yapılması, iş gücü ve zaman kaybının yaşanmaması, ayrıca İlçemizin asayiş yönünden verimli ve bölge güvenliğinin daha iyi sağlanması amacı ile "Güvenlik Kamera Sisteminin" Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne "bedelsiz olarak demirbaş kaydının ve gerekli devir teslim işlemlerinin" yapılması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 238

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 2062 ADA 1 PARSELDEKİ  CAMİNİN  VE 2 ADET LOJMANIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçenin Hacıkara Mahallesi 2062 ada 1 parseldeki (eski 59 ada 1 parsel) camii ve 2 adet lojmanın ibadethane olarak kullanılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendi  ''Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.''gereğince 25 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 239

ÖZÜ: BELEDİYE, GÖREV VE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ KARŞILAMAK AMACIYLA DEVLETE AİT VEYA ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA HK.(KOMİSYON RAPORU)

5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Hükmü gereğince;

 

Belediyemizin 2021 Mali Yılı gelirinin 85.440.739,58 TL olduğu ve 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan % 36,20 ile güncellendikten sonra gelir rakamı 116.370.287,31 TL’ye ulaştığı görülmüştür.

Borçlanma için yılı içerisinde toplam yüzde onluk 11.637.028,73-TL yasal sınır aşılmadığından;

 

Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak için; Belediyemizin Elektrik vergi gelirlerinin temlik olarak verilmesi şartıyla Devlete ait veya Özel Bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince 5.000.000.00.-TL (Beşmilyon) borçlanılması (Nakit Kredi Alınması) ve buna dair tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi ile borçlanma yapılacak bankaya temlik verilmesi işlemleri de dahil olmak üzere, Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’ın yetkilendirilmesi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. (10 kabul, 6 red)

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.11.2022

TOPLANTI  : 11                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 240

ÖZÜ: BELEDİYE, GÖREV VE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ KARŞILAMAK AMACIYLA DEVLETE AİT VEYA ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMA HK.(KOMİSYON RAPORU)

5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Hükmü gereğince;

İlçemiz İrfan GÜMÜŞEL Caddesi, Milli Egemenlik Caddesinin bir bölümü ve Kayhan GÜVEN Caddesinde "Sokak Sağlıklaştırma İşi" yapılacağından uygulama aşamasında,

  İller Bankası A.Ş.'den 7.000.000,00.-TL (yedimilyon).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A. Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla; krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN'ın yetkilendirilmesi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. (10 kabul, 6 red)