(01-05).08.2022 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 160

 

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ ORGANİK TARIM FAALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İlçemizde organik tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçilerimizin sayısının ve yaptığı organik tarım faaliyetinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 161                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN OKULA GİDECEK OLAN ÇOCUKLARI İÇİN BELEDİYEMİZCE YAPILABİLECEK YARDIMLAR VE 12. SINIFLAR İÇİN ÇANAKKALE GEZİSİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim, öğretim döneminde; İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın okula gidecek olan çocukları için Belediyemizce yapılabilecek yardımların araştırılması ve İlçemizde bulunan okullardaki 12. sınıf öğrencilerinin tamamı için Çanakkale gezisi yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna müştereken havalesi yönündeki teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 162                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: BELEDİYEMİZE AİT HIDIRLIK TEPE TESİSLERİNDE ZİYARETE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ YAPABİLMELERİ İÇİN YÖRESEL GIDA VE YÖRESEL EL SANATLARINI KAPSAYAN SATIŞ TEZGÂHLARININ AÇILMASI HK.

 

Belediyemize ait Hıdırlık Tepe tesislerinde ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabilmeleri için yöresel gıda ve yöresel el sanatlarını kapsayan satış tezgâhlarının açılması ve açılacak olan tezgâhlarda gerekli her türlü iş ve işlemlerde Başkanlık makamına yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 163                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: HIDIRLIK REKREASYON ALANINDA VATANDAŞIN KULLANIMINI GEREKTİREN BAŞKACA EKSİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

           

            Hıdırlık rekreasyon alanında eksikliklerin araştırılması ve bu araştırma sonunda bulunan eksikliklerin giderilmesi yönündeki şifahi teklifinin daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 164                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: GİYSİ PAZARINDA BULUNAN ESNAFLARIN TALEPLERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

           

İlçemizde Çarşamba günü kurulan giysi pazarında bulunan esnafların kullanabileceği tuvaletlerin olmadığından ve Pazar kurulan alanın toprak olan kısmının parke taşı ile yapılmasının ayrıca yazı ekinde fotoğrafta belirtilen giysi pazar alanının yanında açıkta kanalizasyon giderinin olduğu, kokuya neden olması ve sağlık açısından uygun olmadığı konularının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna müştereken havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 165                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: KUYUCAK MAHALLESİNDE MEVCUT ONAYLI KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

           

Üye Aydın GÖKMEN’in İlçemiz Kuyucak Mahallesi mevcut onaylı kırsal yerleşme alan sınırının ekli krokide gösterilen şekilde değişiklik yapılmasına dair tavsiye kararı alınarak Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi yönündeki teklifinin incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna gönderilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 166                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ DİĞER KIRSAL MAHALLELERİN KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRININ DEĞERLENDİRİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İlçemizdeki diğer kırsal mahallerin kırsal yerleşme alan sınırlarında değişiklik yapılması yönündeki teklifin daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 167                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: BELEDİYEMİZİN ŞİRKETLERİNDEN HİZMET ALIMI YAPILARAK BELEDİYE BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİMİZ HK.

Belediyemizin şirketlerinden hizmet alımı yapılarak belediye birimlerinde çalıştırılan işçilerimizin 2019-2022 yılları dikkate alınarak maaşlarını ve sosyal haklarını içeren unvan bazında ödeme miktarlarının, süresi içerisinde yazılı olarak cevaplanması yönündeki teklif oylanarak Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 168                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: SAKARYA İLİ TARAKLI İLÇESİ İLE KARDEŞ KENT OLUNMASI HK.

           

Sakarya İli Taraklı İlçesi ile Kardeş Kent olunması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 18/p bendine göre “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 169                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: GEÇİCİ ABONELİK HİZMETLERİ HK.

           

3194 Sayılı İmar Kanununda 05.Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 39 ‘uncu maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 11’inci Geçici Maddesinde  “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür” denildiğinden

3194 Sayılı İmar Kanunun, 7417 Sayılı Kanunun 39’uncu maddesi ile değiştirilen Geçici 11’inci maddesine istinaden, vatandaşların taleplerinin değerlendirilerek kanun kapsamında,  elektrik ve su geçici abonelikleri ile ilgili olarak kurumlara verilmek üzere gerekli belgelerin konunun muhatabı birim müdürlüğü tarafından ilgililerine verilmek üzere düzenlenmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 170                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1685 ADA KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO TAHSİS TALEBİ HK.

           

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 9026 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                          

KARAR NO  : 171                                                                                                   SAYFA: 01           

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ KOZALAN MAHALLESİ 113 ADA 74, 81, 419, 420, 421, 422, 423 PARSELLERDE İLAVE İMAR PLANI YAPILMASI HK.

           

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 9027 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                           

KARAR NO  : 172                                                                                                  SAYFA: 01              

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ KOZALAN MAHALLESİ 113 ADA 345, 346, 347, 348 PARSELLERDE İMAR PLANI YAPILMASI HK.

           

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2022 tarih ve 9028 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                           

KARAR NO  : 173                                                                                                   SAYFA: 01            

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1852 ADA 4 PARSEL İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

           

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 9087 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                           

KARAR NO  : 174                                                                                                   SAYFA: 01            

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ MEHMETÇİK SOKAK 14/1 ADRESİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT KAPALI YÜZME HAVUZUNUN TAHSİSİ HK.

           

Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi Mehmetçik Sokak no:14/1 adresindeki Kapalı Yüzme Havuzunun; İlçemizde açacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları kursları çerçevesinde; tablodaki saatlerde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kullandırılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 175                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 1436 ADA 8 PARSELDEKİ 1,00 M2 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

           

            Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan ilçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 8 parseldeki (1/47) 1,00 m2 Belediyemiz hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedara satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 176                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1297 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN İNŞAATIN KANALİZASYON BAĞLANTISI İÇİN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 402 ADA 75 PARSELDEN GEÇİŞ MUVAFAKATİ VERİLMESİ HK.

           

            İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1297 ada 6 no'lu parsel üzerinde bulunan inşaatın kanalizasyon bağlantısı için mülkiyeti Belediyemize ait 402 ada 75 parselden kanalizasyon bağlantısı için geçiş muvafakatı verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                           

KARAR NO  : 177                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 701 VE 704 ADA ARASINDAKİ SPOR ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                          

KARAR NO  : 178                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE AŞIRI YAĞIŞLARIN TARIM ALANLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 17 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                          

KARAR NO  : 179                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA İLÇEMİZDEKİ TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 18 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 180                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE İLÇEMİZDE YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE BELEDİYEMİZİN YAPACAĞI YARDIMLARIN VE ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 181                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 2095 ADA 1 PARSELDE BULUNAN 28 VE 29 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 16 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 182                                                                                                   SAYFA: 01           

                                                                                                                               

ÖZÜ: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 12 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 183                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1930 ADA 1 PARSELDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT 3.665,00 M2 HİSSENİN HİSSEDARA SATIŞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 20.07.2022 tarih ve 13 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 184                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1685 ADA KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO TAHSİS TALEBİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 04.08.2022 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.08.2022

TOPLANTI  : 08                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 185                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ KUYUCAK MAHALLESİ MEVCUT ONAYLI KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 04.08.2022 tarih ve 08 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.