Kurtuluş Mah. 605 Ada 11 Parselde Bulunan Dairelerin Satış İhale İlanı

19.04.2021

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

       Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresleri belirtilen 15 (Onbeş) adet dairenin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 03.05.2021 pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.

 

Kurtuluş Mah. 605 Ada 11 Parsel Bağ. Bölüm

 

DAİRE NO                       BLOK          MUH. BEDELİ()         G.TEMİNAT (%3)              SAATİ:

 4    (1.Kat  170,91 m²)         A                 300.000,00                  9.000,00                       14.02

 5    (2.Kat  170,91 m²)         A                310.000,00                  9.300,00                       14.04

 12  (3.Kat  170,91 m²)         A                310.000,00                  9.300,00                       14.06

 14  (4.Kat  170,91 m²)         A                320.000,00                  9.600,00                       14.08

 16  (4.Kat  170,91 m²)         A                 315.000,00                 9.450,00                       14.10

 18  (5.Kat  170,91 m²)         A                325.000,00                  9.750,00                       14.12

 20  (5.Kat  170,91 m²)         A                320.000,00                  9.600,00                       14.14

 22  (6.Kat  170,91 m²)         A                315.000,00                  9.450,00                       14.16

 1    (1.Kat  170,91 m²)         B                300.000,00                  9.000,00                       14.18

 5    (2.Kat  170,91 m²)         B                305.000,00                 9.150,00                       14.20

 9    (3.Kat  170,91 m²)         B                315.000,00                  9.450,00                       14.22

 12  (3.Kat  170,91 m²)         B                310.000,00                 9.300,00                       14.24

 13  (4.Kat  170,91 m²)         B                320.000,00                  9.600,00                       14.26

 19  (5.Kat  170,91 m²)         B                320.000,00                 9.600,00                       14.28

 21  (6.Kat  170,91 m²)         B                315.000,00                  9.450,00                       14.30    

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)   İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

b)   İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

c)    İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

d)   İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

e)    Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

f)     Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

g)   Şartname bedeli 100,00’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.