iHALE İLANI

13.01.2023

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, adresleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminatları (%3) ve İhale saatleri belirtilen 4 (Dört) adet taşınmaz, 02.11.2022 tarih ve 236 nolu Meclis Kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45–49.Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanacak şartnameler dahilinde ve belirtilen saatlerde Belediye ihale odasında Belediye Encümeni huzurunda 06.02.2023 Pazartesi günü satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL VE ADRES BİLGİLERİ

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

İHALE SAATİ

1

Köseler Mahallesi 136 Ada 1 Parsel 50,48m² Ahşap Ev Satışı

30.000,00

900,00

100,00

14.02

2

Köseler Mahallesi 120 Ada 1 Parsel 42,13m² Ahşap Çamaşırhane Satışı

20.000,00

600,00

100,00

14.04

3

Köseler Mahallesi 119 Ada 1 Parsel 42,56m² Ahşap Fırın Satışı

20.000,00

600,00

100,00

14.06

4

Köseler Mahallesi 147 Ada 1 Parsel 23,08m² Arsa Satışı

1.000,00

30,00

100,00

14.08

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)    İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

c)     İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

            ç)  İsteklinin ve istekliye temsili kişinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası

e) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

f) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

g) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

h) Şartname bedeli 100,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

ı) EKAP platformundan isteklinin ve istekliye vekalet eden ile tüzel kişiliğin ve yetkilisinin ihale yasaklısı olmadığına dair belge alınacaktır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.