İHALE İLANI

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

     Mülkiyeti Belediyemize ait olan,  adresleri,  muhammen satış bedelleri, geçici teminatları (%3) ve İhale saatleri belirtilen 4 (Dört) adet Dükkan vasıflı Bağımsız Bölüm, 01.08.2018 tarih ve 115 nolu Meclis Kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45–49.Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanacak şartnameler dâhilinde ve belirtilen saatlerde Belediye ihale odasında Belediye Encümeni huzurunda 12.12.2022 pazartesi günü satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL VE ADRES BİLGİLERİ

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

İHALE SAATİ

1

Kurtuluş Mahallesi 210 ada 72 No’lu Parsel Zemin Kat 52   No’lu Bağımsız Bölüm Satışı

405.000,00

12.150,00

200,00

14.02

2

Kurtuluş Mahallesi 210 ada 72 No’lu Parsel Zemin Kat 55   No’lu Bağımsız Bölüm Satışı

405.000,00

12.150,00

200,00

14.04

3

Kurtuluş Mahallesi 210 ada 72 No’lu Parsel Bodrumn Kat 20   No’lu Bağımsız Bölüm Satışı

165.000,00

4.950,00

200,00

14.06

4

Kurtuluş Mahallesi 210 ada 72 No’lu Parsel Bodrum Kat 21   No’lu Bağımsız Bölüm Satışı

165.000,00

4.950,00

200,00

14.08

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)    İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

c)     İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

            ç)  İsteklinin ve istekliye temsili kişinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası

e) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

f) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

g) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

h) Şartname bedeli 200,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

ı) EKAP platformundan isteklinin ve istekliye vekalet eden ile tüzel kişiliğin ve yetkilisinin ihale yasaklısı olmadığına dair belge alınacaktır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.