Belediyemize ait olan iş yerleri ihalesi

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıda adresleri, aylık muhammen kira bedelleri, geçici teminatları (%3) ve İhale saatleri belirtilen 21 (Yirmibir) adet taşınmazın, 04.01.2022 tarih ve 10 nolu Meclis Kararı ile 5 (Beş) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45–49.Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanacak şartnameler dâhilinde Belediye ihale odasında, Belediye Encümeni huzurunda 14.11.2022 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve belirlenen aylık muhammen bedel üzerinden kira ihalesi yapılacaktır.

 

 

Sıra No

 

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZIN ADA PARSEL VE ADRES BİLGİLERİ

MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

ŞARTNAME BEDELİ (TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

 

1

Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi Belediye İşhanı 210 Ada 72 Pars. No: 12/60

1050,00 TL

1.890,00

50.00

14.11.2022

14.02

2

Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi Belediye İşhanı 210 Ada 72 Pars. No: 12/62

1050,00 TL

1.890,00

50.00

14.11.2022

14.04

 

3

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 331 Ada 28 no’lu parsel 55/I

320,00 TL

576,00

50.00

14.11.2022

14.06

 

4

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 331 Ada 28 no’lu parsel 55/E

320,00 TL

576,00

50.00

14.11.2022

14.08

 

5

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 331 Ada 28 no’lu parsel 55/M

320,00 TL

576,00

50.00

14.11.2022

14.10

6

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 331 Ada 28 no’lu parsel 55/R

320,00 TL

576,00

50.00

14.11.2022

14.12

7

Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 331 Ada 28 no’lu parsel 55/G

60,00 TL

108,00

50.00

14.11.2022

14.14

8

Beytepe Mahallesi 392 Ada 8 Parsel Hoca Ahmet Yesevi Sokak No:30/C

200,00 TL

360,00

50.00

14.11.2022

14.16

 

9

Beytepe Mahallesi 392 Ada 8 Parsel Hoca Ahmet Yesevi Sokak No:30/D

200,00 TL

360,00

50.00

14.11.2022

14.18

10

Beytepe Mahallesi 392 Ada 8 Parsel Hoca Ahmet Yesevi Sokak No:30/F

200,00 TL

360,00

50.00

14.11.2022

14.20

11

Beytepe Mahallesi 331 Ada 24 Parsel Dağsalı Sokak No:6

240,00 TL

432,00

50.00

14.11.2022

14.22

12

Ayvaşık Mahallesi Şehit Jandarma Astb. Üstçavuş SEÇKİN ÇİL Parkı Büfe Yeri

875,00 TL +(KDV)

1.575,00

50.00

14.11.2022

14.24

13

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 1 No’lu Tüp Deposu

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.26

 

14

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 2 No’lu Tüp Deposu

 

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.28

 

15

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 4 No’lu Tüp Deposu

 

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.30

16

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 7 No’lu Tüp Deposu

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.32

17

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 8 No’lu Tüp Deposu

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.34

18

Gazipaşa Mahallesi 1441 Ada 1 No’lu Parsel 21 No’lu Tüp Deposu

510,00 TL +(KDV)

918,00

50.00

14.11.2022

14.36


 

 

19

Hacıkara Mah.2065 Ada 1 pars. Gazigündüzalp İş Merkezi No:24

250,00 TL

450,00

50.00

14.11.2022

14.38

 

20

Hacıkara Mah.2065 Ada 1 pars. Gazigündüzalp İş Mer. Terminal Katı WC

 

230,00 TL +(KDV)

414,00

50.00

14.11.2022

14.40

 

21

Karaşar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 245 Ada 3 parsel 4 no’lu Dükkan

 

400,00 TL

720,00

50.00

14.11.2022

14.42

 

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)    Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)    İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

c)     İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

ç) İsteklinin ve istekliye temsili kişinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

d)     İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası

e)   İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

f)     Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

g)  Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

h)   Şartname bedeli 50,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

ı) EKAP platformundan isteklinin ve istekliye vekâlet eden ile tüzel kişiliğin ve yetkilisinin ihale yasaklısı olmadığına dair belge alınacaktır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.