BELEDİYEMİZE KAYITLI EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 3 ADET ARACIN (KAMYON) SATIŞ İHALE İLANI

22.09.2022

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş ve trafikten çekilmiş 3 (Üç) adet aracın (Kamyon), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 10.10.2022 pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.

 

                           

ARAÇLAR

 

MUH. BEDELİ (TL)

 

G.TEMİNAT (%3)

 

SAATİ

 

 06 BBB 61 Plakalı 1994 Model IVEKO Marka Özel Amaçlı (İtfaiye) Kamyon

70.000,00-TL (KDV Hariç)

 

2.100,00-TL

 

14.00

 

 06 BGG 63 Plakalı 1985 Model Ford Cargo 1814 Açık Kasa Kamyon

70.000,00-TL (KDV Hariç)

 

2.100,00-TL

 

14.02

06 BDT 28 Plakalı 1999 Model IVECO 8012 Damperli Kamyon

125.000,00-TL (KDV Hariç)

 

3.750,00-TL

 

14.04

 

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

       a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

c) İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

ç) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası,

       e) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

       f) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, İhale yasaklısı olmadığına dair ekap belgesi,

       g) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

h) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

       ı) Şartname bedeli 200,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

Şartname Beypazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.