Beytepe Mah. 357 Ada 107 Parsel Zemin Kat 27 Nolu Dükkanın satış İhale İlanı

İLAN

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

       Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 357 ada 107 parsel zemin katta bulunan 27 nolu bağımsız bölümün (32,30 m2’lik dükkân) 350.000,00-TL muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 25.04.2022 pazartesi günü saat 14.04’de ihale ile satılacaktır.  

     

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )             10.500,00-TL’dir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)   İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

c)    İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

ç) İsteklinin ve istekliye temsili kişinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası,

e)    İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

f)    İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, ihale yasaklısı olmadığında dair ekap belgesi,

g)   Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

ğ) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

h)   Şartname bedeli 200,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.