Ayvaşık Mah. Oğuzkent Mevkisinde Bulunan Sezai PEKUSLU Parkına Büfe Yapımı ve Kiralama İhale İlanı

Büfe Yapımı ve Kiralama

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

          Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisinde bulunan Sezai PEKUSLU park alanına, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları başlığı adı altındaki 19’uncu maddesinde “1000 m² ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4,50 metreyi ve açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m²’yi geçmemek kaydıyla büfe yapılabilir” denildiğinden dolayı, büfe yapılması ve işletilmesi için 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 16.08.2021 pazartesi günü saat 14.06’da aylık kirası 250,00-TL (KDV Hariç) muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir. 

           

Geçici Teminat Tutarı %3             900,00-TL’dir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)   İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

b)   İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

c)    İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

d)   İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

e)    Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

f)    Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler,

g)   Şartname bedeli 30,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.