02.05.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.05.2023 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2022 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Kesin Hesabı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Norm Kadro İhdas işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyeleri ile Murakabe Heyeti Üyelerinin seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünce Karacaören Mahallesi 129 ada 3 parselde yapılacak çalışmalarda kadastro ekibinde görev yapacak bilirkişi seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-DSİ'ye ait Karakaya Sulama Tesisinden 2023 yılında Belediyemizin kullanacağı su için protokol imzalamak üzere yetki alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşa ait olan ilçemiz Gaziapaşa Mahallesi 1024 ada 34 parseldeki 305,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan ilçemiz Ayvaşık Mahallesi 155017 ada 4 parseldeki 363,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemizde bulunan mevcut yapıların sayısal durumlarının araştırılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu, Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
12- Kültürel mirasımızın korunması kapsamında yapılan çalışmalar hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Mimari Estetik Komisyonunun müşterek raporu.
13-İlçemiz Geyikpınar Mahallesi 102 ada 11 parsel ve Boyalı Mahallesi 101 ada 263 parsel ile tescil harici alanda imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.