İLAN İNCEPELİT MAHALLESİ 593 PARSEL

03.02.2023

İLAN

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, İncepelit Mahallesi 593 nolu parselde bulunan yapının; müdürlüğümüz teknik ekibince yerinde yapılan incelemeler sonucunda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, tehlikeli  yapı durumuna geldiği tespit edilmiştir. 30/01/2023 tarih ve 10 nolu Beypazarı Belediyesi Encümen Kararı ve 3194 sayılı imar kanunu gereği tehlikeli yapının bir an önce güvenlik önlemleri alınarak yıkılmak suretiyle tehlikeli durumun giderilmesi gerekmektedir. Giderilmediği takdirde 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun aşağıda belirtilen maddeleri doğrultusuna işlem yapılacaktır.

10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede; Madde 12-:3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları değişmiş olup Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.         Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılması halinde bu durum tebligat yapan İdarenin İnternet sayfasından 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligat ilanına müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Belediye veya Valilikçe yapılır ve masraf % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır . Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ’’ denildiğinden 03/02/2023 tarihinden itibaren 30 gün süreli ilan edilecektir.

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediyesi Başkanlığı Resmi İnternet sayfasında 03/02/2023 tarihinde yayınlanmaya başlamış olup; 04/03/2023 tarihine kadar yayınlanmaya devam edecektir.