türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına Kiralaması

2017-07-12

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına Kiralaması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

ADRESİ                                             AYLIK  MUH. BEDELİ (TL)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Beytepe Mah. İ. Gümüşel Cad. 357 A. 107 Parsel No:59/5      ¨ 125,00    ¨ 225,00         14:08    

Kurtuluş Mah. İ. Gümüşel Cad. 210 A. 72 Parsel No:12/61     ¨ 250,00    ¨ 450,00         14:10  

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Hacıkara Mahallesi 885 Ada 3 Parsel’de bulunan 4 (Dört) adet daire ihalesi

2017-07-12

Hacıkara Mahallesi 885 Ada 3 Parsel’de bulunan 4 (Dört) adet daire ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi, ada ve parseli belirtilen 4 (Dört) adet dairenin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.

Hacıkara Mahallesi 885 Ada 3 Parsel’de

                               

DAİRE NO   KAT   CEPHE    NET(M2)    MUH. BEDELİ(TL)  G.TEMİNAT(%3)  SAATİ:                                           

16  (4+1)           4        Güney        149,9               255.000,00                  7.650,00               14:00

21  (4+1)           6        Güney        149,9               250.000,00                  7.500,00               14:02

23  (4+1)           6        Kuzey        149,9               250.000,00                  7.500,00               14:04

24  (4+1)           6        Güney        149,9               250.000,00                  7.500,00               14:06

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨ 50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Kapullu Mahallesi 1648 parsel’de bulunan Hamam ihalesi

2017-07-12

Kapullu Mahallesi 1648 parsel’de bulunan Hamam ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Kapullu Mahallesi 1648 parsel’de bulunan Hamam 35.000,00-TL Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2017 Pazartesi günü saat 14.18’de ihale ile satılacaktır.  

     

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )      1.050,00-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Kapullu Mah. 1647 Parsel’de bulunan arsa ihalesi

2017-07-12

Kapullu Mah. 1647 Parsel’de bulunan arsa ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adres ve parseli belirtilen arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı m² muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.   

ADRESİ                                                   MUH. BEDEL (m²/¨ )  G.TEMİNAT (%3)   SAATİ: Kapullu Mah. 1647 Parsel’de (3.560,00 m²)’lik Arsa  m² ¨6,00  ¨21.360,00    ¨641,00       14:16        

                                                                                                                     

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Uruş Mah. 609 Parsel’de Tarla ve Uruş Mah. 611 Parsel’de Tarla ihalesi

2017-07-12

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Uruş Mah. 609 Parsel’de Tarla ve Uruş Mah. 611 Parsel’de Tarla ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adres ve parseli belirtilen tarlalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı m² muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.   

ADRESİ                                                   MUH. BEDEL (m²/¨ )  G.TEMİNAT (%3)   SAATİ:

Uruş Mah. 609 Parsel’de Tarla (1.926,00 m²)   m² ¨ 4,00   ¨7.704,00     ¨232,00                14:12

Uruş Mah. 611 Parsel’de Tarla (2.156,00 m²)   m² ¨ 4,00   ¨8.624,00     ¨260,00                14:14

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerlerinin 5 (Beş) yıllığına kiralanması

2017-06-17

Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerlerinin 5 (Beş) yıllığına kiralanması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 03.07.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                                       

ADRESİ                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ (¨)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/2               ¨ 300,00        ¨ 540,00            14:07

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/3               ¨ 350,00        ¨ 630,00            14:09

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/4               ¨ 250,00        ¨ 450,00            14:11

Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. 210 A. 72 P. No:12/24     ¨ 325,00        ¨ 585,00            14:13                          

Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak No:9                             ¨ 100,00        ¨ 180,00            14:15         

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Sokak 1680 Ada 4 Parsel’de 15 nolu Bağımsız Bölüm İhalesi

2017-06-14

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Sokak 1680 Ada 4 Parsel’de 15 nolu Bağımsız Bölüm İhalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Sokak 1680 Ada 4 Parsel’de 15 nolu Bağımsız Bölüm (336,96 m²’lik dükkân) 790.000,00-TL Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 03.07.2017 Pazartesi günü saat 14.05’de ihale ile satılacaktır. 

    

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )      23.700,00-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨100,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Zafer Mah. 175 Ada 1 Parsel’de 82,00 m²’lik Arsa Satışı

2017-06-07

Zafer Mah. 175 Ada 1 Parsel’de 82,00 m²’lik Arsa Satışı

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 19.06.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı m² muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.  

ADRESİ                                                   MUH. BEDEL (m²/¨ )  G.TEMİNAT (%3)   SAATİ:

Zafer Mah. 175 Ada 1 Parsel’de 82,00 m²’lik Arsa  m²  ¨300,00   ¨ 24.600,00   ¨ 738,00   14:05        

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan dükkan ihalesi

2017-06-01

Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan dükkan ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan 68,00 m²’lik iki katlı kargir dükkân 630.000,00-TL Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 12.06.2017 Pazartesi günü saat 14.05’de ihale ile satılacaktır. 

    

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )      18.900,00-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨100,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde, imar planında park olarak ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı olan alana büfe yapılması

2017-05-29

Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde, imar planında park olarak ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı olan alana büfe yapılması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Kurtuluş Mahallesinde, imar planında park olarak ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı olan alana “Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin” 14. Maddesi 2/ab bendinde 1 katlı, ,50 m’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemesi ve sökülüp takılabilen malzemeden yapılması ve en fazla 30 m²’yi geçmemek şartıyla Büfe yapılması ve işletilmesi için 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 05.06.2017 Pazartesi günü saat 14.08’de aylık ¨150,00 muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir. 

            

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 540,00’dır.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına ihaleye çıkması

2017-05-29

Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına ihaleye çıkması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 05.06.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

ADRESİ                                             AYLIK  MUH. BEDELİ (TL)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 A. 28 P. No: 55/I (49)     ¨ 140,00      ¨ 252,00           14:00

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 A. 28 P. No: 55/M (55)   ¨ 140,00      ¨ 252,00           14:02

Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak No: 4                           ¨ 100,00      ¨ 180,00           14:04

Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak No: 5                           ¨ 100,00      ¨ 180,00           14:12

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Akcakavak Mahallesi, Gedikağzı Mevkii 2,0 hektarlık tescil harici alanda işletme hakkı devri kiralama

2017-05-29

Akcakavak Mahallesi, Gedikağzı Mevkii 2,0 hektarlık tescil harici alanda işletme hakkı devri kiralama

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          İlçenin Akcakavak Mahallesi, Gedikağzı Mevkii 2,0 hektarlık tescil harici alanda (DHTA) “Hammadde Üretim İzin Belgesi” bulunan stok yerinin kiralanmasıyla elde edilecek hammaddenin yıllık en az 8000 m³ agrega malzemesinin kırılıp işlenmesi şartıyla, elde edilecek malzemeden Belediyemize yılda 1.000 m³ 0-7 kum 32,00-TL’den 32.000,00-TL, 250 m³ beton kumu 27,00-TL’den 6.750,00-TL, toplam yıllık 38.750,00-TL (KDV Dâhil) malzeme muhammen bedelinden ve Belediyemize verilecek malzeme miktarından artırmak suretiyle 3 (Üç) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49.  Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan Şartnameler dâhilinde Belediye ihale odasında Belediye Encümen huzurunda 29.05.2017 Pazartesi günü saat 14.05’de işletme hakkı devri kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhalenin Geçici Teminat Bedeli: (%3)  1.165,00-TL

  Şartname Bedeli:  50.00-TL’dir.

  Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

  Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Ertuğrul Dönmez Parkı olan alana Büfe yapılması

2017-05-29

Ertuğrul Dönmez Parkı olan alana Büfe yapılması


                                                                                                                                     23.05.2017                                                                                                                                                

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Ayvaşık Mahallesi 798-804 adalar arasında imar planında park olarak ayrılan Şehit Polis Ertuğrul Dönmez Parkı olan alana “Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin” 14. Maddesi 2/ab bendinde 1 katlı, ,50 m’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemesi ve sökülüp takılabilen malzemeden yapılması ve en fazla 30 m²’yi geçmemek şartıyla Büfe yapılması ve işletilmesi için 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 05.06.2017 Pazartesi günü saat 14.06’de aylık ¨150,00 muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

            

Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 540,00’dır.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Ayvaşık Mahallesi 1589 ada 11 parsel (TOKİ) K2-3 Blok 2. Kat 11 nolu bağımsız bölümün ihalesi

2017-05-29

Ayvaşık Mahallesi 1589 ada 11 parsel (TOKİ) K2-3 Blok 2. Kat 11 nolu bağımsız bölümün ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Mülkiyeti Belediyemize ait Ayvaşık Mahallesi 1589 ada 11 parsel (TOKİ) K2-3 Blok 2. Kat 11 nolu bağımsız bölümün ( 3+1 105,63 m²’lik daire ) ¨110.000,00 Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 05.06.2017 Pazartesi günü saat 14.10’de ihale ile satılacaktır.  

     

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )     ¨ 3.300,00’dır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAÇ SATIM İHALESİ

2017-05-12

BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAÇ SATIM İHALESİ                                                                      İLAN

                                      BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi Belediye Atölyesi yanındaki sahada, bulunan ekli listede yazılı 38 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesi uyarınca açık teklif artırma suretiyle 25.05.2017 Perşembe Günü saat 14.00.de ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 25.05.2017 tarihinde saat 14.00'de 1.numaradan başlayarak sırası ile aralıksız devam edecektir.

3-İhaleye ilişkin şartname 10 TL karşılığında Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ayniyat Servisinden veya www.beypazari-bld.gov.tr internet adresinden görebilir.Ancak ihaleye katılacakla-rın şartname ve eklerini ihalesine girilecek her araç için Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araç ve iş makinaları ihale saatine kadar Belediyemiz atölyesi yanındaki sahada .görülebilir.

5-İhaleye ilişkin başvuru 25.05.2017 tarihinde saat 13.30'a kadar olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-Plakalı araçların tamamı (iş makinaları hariç) çekme belgeli satışa sunulacak aracı alan kişi veya şirket kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

7-Taşıt ve İş Makinaları satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli  ile karar pulu tahsil edilecek olup;tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi,resim,harç vb. Alıcıya aittir.

8-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

2886,4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve KHK göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

Başvuru Dilekçesi

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

İdareden alınmış şartnamenin her sayfasının imzalı hali

Nüfus cüzdanı sureti

Son üç ay içinde alınmış iş veya ikametlerini gösterir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

Başkasının adına ihaleye katılacakların,Noterden onaylı vekaletname örneğini tüzel kişilik adın katılacak olanların ise Noterden Onaylı İmza sirküsü ve Temsil Yetki Belgesi örneğini vermesi zorunludur.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İş bu ihalede araçların ve iş makinalarının satılmaması halinde ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 08.06.2017 Perşembe günü saat 14.00 de aynı şartlarla yeniden ihale edilecektir.Beypazarı Belediye BaşkanlığıAdres:Beypazarı Belediye Başkanlığı

Telefon: 0 312 762 25 10 –11 - 12 -13

Faks     :0 312 762 73 71Image titleImage title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

                BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ            Belediyemize ait ekli listede belirtilen 38 adet araç ve iş makinaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif Artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.


            1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI

            Kurumumuza ait özellikleri ve nitelikleri ekli listede belirtilen toplam 38 adet araç ve iş makinası,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) suretiyle satılacaktır.

            2-SATIŞ ŞEKLİ

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA)suretiyle ekli listenin birinci sırasından başlayarak ayrı ayrı satılacaktır.                                                               3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

            İhale Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokak NO:2 adresindeki Halk Evi Salonunda Belediye Encümeni Huzurunda 25.05.2017 Salı Günü Saat 14.00 de satılacaktır. Alıcılar veya Vekaleten katılacak olanlar İhale Yeri,günü ve saatinde hazır bulunacaklardır                                                             4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Başvuru dilekçesi

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz

İdareden alınmış Şartnamenin bütün sayfalarının imzalı hali

Nüfus Cüzdanı Sureti

Son üç ay içinde alınmış iş ve ikametlerini gösterir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

            Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini vermeleri.

            5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar.Kurum ile ihtilafa düşmüş olanlar,daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından fesih edilen gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.

            6-GEÇİCİ TEMİNAT 

İstekliler söz konusu araç satış ihalelerine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelin en az %20 (yüzde yirmi) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu müracaat dilekçelerine ekleyecektir.

b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri “kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü”

c) Hazine Müsteşarlığınca  ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Muhammen bedelin %20 sinden az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır.     

            7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale komisyonunun kararına göre ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması durumunda , satış bedelinin teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir.


            8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

a) İhaleye katılacak isteklilerin ihaleden önce yazı işlerine bu ilan metninde ve şartnamede yazılı evrakları teslim edeceklerdir.

b) İsteklilerin belgelerini eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, belgenin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerinde önemsiz bulunan isteklilerden Kurum'ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması istenecektir.

c) Belgeleri tamam olmayanlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir.

d) İsteklilerce , muhammen bedelin üzerinde artış yapılacaktır.

e) Açık artırma işlemi satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir.

f) İhalenin neticesi İhale komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 7 (Yedi) gün içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.

            9- SATIŞ İŞLEMLERİ

a) Kesinleşen ihale kararı 7 iş günü içerinde ihale üzerinde kalan isteklilerin Satış Şartnamesinde bildirildiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla e-posta, faks yada elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve faks yoluyla yapılan bildirimlerde gönderim tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.

b) İstekli tebligatı aldığı tarihinden itibaren 7 (Yedi) iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak idarenin belirtilen banka hesabına yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için idareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 7(Yedi) işgünü içinde idareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen isteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %20 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir.

c) İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %20 geçici teminat dışında, idarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse  aradaki fark hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.

d) İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminat serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

e)İsteklinin satış şartnamesinde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların,adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle istekliye geç ulaşmasından idare sorumlu değildir.

f) İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik ve arızası idarece tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep , itiraz vb. Haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder.

.

            10-DEVİR İŞLEMLERİ

a) Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır.

b) Devir işlemleri için isteklinin idareye asaleten veya vekaleten başvurması gerekecektir.

c) İhalenin onaylanması ve idarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı satış şartnamesi'nin 9.b maddesinde belirtilen 7 iş günü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına veya Belediye Veznesine yatırılmasından sonra devir işlemleri 10(on) iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

           


            11- DİĞER HUSUSLAR

a) İdare , idarenin menfaatine olan hususlarda, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

b) Satış Şartnamesinde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Beypazarı Mahkemeleri ve icra dairesi yetkili olacaktır.

c) İş bu satış şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler , silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.

d) İstekliler satışa konu araçları ve iş makinelerini Belediyemiz Atölye yanındaki saha alanında,görebileceklerdir.

e) İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılır.

f) İş bu şartname 3(üç) sayfa ve 11(onbir) maddeden ibarettir.
Adı Soyadı:..........................................................


Açık Adresi:.........................................................


Telefon No:..........................................................


Faks No:...............................................................


Elekronik Posta:.....................................................

×

Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan iki katlı kargir dükkân

2017-05-03

Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan iki katlı kargir dükkân


                                                                                                                                     11.04.2017                                                                                                                                                

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Beytepe Mahallesi 357 ada 33 parsel’de bulunan 68,00 m²’lik iki katlı kargir dükkân 980.000,00-TL Muhammen Bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 08.05.2017 Pazartesi günü saat 14.05’de ihale ile satılacaktır.  

     

Geçici Teminat Tutarı ( %3 )      29.400,00-TL’dir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨100,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel kat karşılığı ihalesi

2017-03-22

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel kat karşılığı ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 6 parsel’de 4188,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 03.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.050.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3  31.500,00-TL’dir.

             İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan arsa paylı katta 4 adet bağımsız bölümden 12 katlı, katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerinin toplamda 1396 olan arsa payı miktarının en az %25’i (349 arsa payı) idaremize bırakılmak üzere en çok arsa payı verene ihale edilecektir.

             İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan teklif edilen arsa payını sağlayacak şekilde her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

            Belediyemiz inşaat ruhsatı öncesinde ön projede inşaata 2 bodrum kat oluşması halinde bodrum katlardan birini arsa payına dâhil etmeksizin zemin katta Belediyemizin alacağı bağımsız bölümlere eklenti yapılmak şartıyla alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı olması halinde zemin katı sosyal tesis yapılmak üzere arsa payına uymak şartıyla tamamını alabilecektir.

            Ön projede daire alanları 130,00 m²’yi geçmeyecek şekilde katta 4 bağımsız bölüm toplamda 48 bağımsız bölüm olacak olup Belediyemiz onayı alınmak şartıyla birbirlerinin aynı katta olmak şartıyla 2 blok şeklinde de ve bağımsız bölümlerin m²'si artırılmak suretiyle bazı katlarda daha büyük bağımsız bölüm elde edilebilir ve bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir. m²'de büyüme oranı kadar bağımsız bölümlere verilen arsa payı kadar artırılacak olup yeni oluşan arsa payına göre yüklenici ile Belediyemiz arasında paylaşım sağlanacaktır.   

            Herhangi bir bağımsız bölümde hisseli olma durumunda hisseli olarak tescil edilebileceği gibi her bir arsa payına karşılık 5.000-TL ile arsa payının çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde arsa payı devrinin yapılması aşamasında yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

             İhalede en yüksek arsa payını veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 100,00-TL (Yüzlira) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel kat karşılığı ihalesi

2017-03-22

İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel kat karşılığı ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz Başağaç Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan 1910 ada 3 parsel’de 4030,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 03.04.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14.40’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.010.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3  30.300,00-TL’dir.

             İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan arsa paylı katta 4 adet bağımsız bölümden 12 katlı, katlarda oluşan toplam 48 adet bağımsız bölüm konut-dairelerinin toplamda 1396 olan arsa payı miktarının en az %25’i (349 arsa payı) idaremize bırakılmak üzere en çok arsa payı verene ihale edilecektir.

             İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan teklif edilen arsa payını sağlayacak şekilde her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

            Belediyemiz inşaat ruhsatı öncesinde ön projede inşaata 2 bodrum kat oluşması halinde bodrum katlardan birini arsa payına dâhil etmeksizin zemin katta Belediyemizin alacağı bağımsız bölümlere eklenti yapılmak şartıyla alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı olması halinde zemin katı sosyal tesis yapılmak üzere arsa payına uymak şartıyla tamamını alabilecektir.

            Ön projede daire alanları 130,00 m²’yi geçmeyecek şekilde katta 4 bağımsız bölüm toplamda 48 bağımsız bölüm olacak olup Belediyemiz onayı alınmak şartıyla birbirlerinin aynı katta olmak şartıyla 2 blok şeklinde de ve bağımsız bölümlerin m²'si artırılmak suretiyle bazı katlarda daha büyük bağımsız bölüm elde edilebilir ve bağımsız bölüm sayısı değiştirilebilir. m²'de büyüme oranı kadar bağımsız bölümlere verilen arsa payı kadar artırılacak olup yeni oluşan arsa payına göre yüklenici ile Belediyemiz arasında paylaşım sağlanacaktır.   

            Herhangi bir bağımsız bölümde hisseli olma durumunda hisseli olarak tescil edilebileceği gibi her bir arsa payına karşılık 5.000-TL ile arsa payının çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde arsa payı devrinin yapılması aşamasında yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

             İhalede en yüksek arsa payını veren yükleniciye ihale verilecek olup, yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde, 2. En yüksek teklifi veren yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

i) İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 100,00-TL (Yüzlira) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar ihalesi

2017-03-05

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı m² muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.   

ADRESİ                                                   MUH. BEDEL (m²/¨ )  G.TEMİNAT (%3)   SAATİ:

Mahmutlar Mah. 3194 Parsel’de Arsa(1,064.00 m²)  m²  ¨ 6,00   ¨  6.384,00   ¨  192,00   14:00        

Gürsöğüt Mahallesi 4282 Parsel’de Arsa(208.00 m²) m²  ¨ 6,00   ¨  1.248,00   ¨  38,00     14:18                                                                                                                     

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨20,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

 

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı kiralanması

2017-03-05

Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı kiralanması

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediyemize ait İlçe genelinde 75 adet Reklam Panoları, Kent Mobilyaları, Işıklı ve Işıksız diğer Panoların Reklam amaçlı aylık ¨ 2.000,00 Muhammen Bedel üzerinden 10 (On) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanacak şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü saat 14.20’de ihale ile kiraya verilecektir.

Geçici Teminat (%3)     ¨ 7.200,00                                 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

2017-03-05

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 13.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                                       

ADRESİ                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ (¨)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/2                     ¨ 300,00      ¨ 540,00        14:02

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/3                     ¨ 350,00      ¨ 630,00        14:04

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2/4                     ¨ 250,00      ¨ 450,00        14:06

Rüstempaşa Mah. Cumh. Cad. 331 A. 28 P. No: 55/H(47)           ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:08

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/69   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:10                         

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/70   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:14                         

Hacıkara Mah.G.Gündüzalp İş Merkezi 62 A. 10 P. No:115/71   ¨ 140,00      ¨ 252,00        14:16                         

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar ihalesi

2017-02-17

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen dükkânlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 06.03.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile satılacaktır.  

Hacıkara Mah. Şehit Ümit Bölükoğlu Sokak 1680 Ada 4 Parsel Semt Pazarı

ADRESİ                                                        B.ALAN  MUH. BEDELİ (¨)  G.TEMİNAT   SAATİ: 

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/6  385,82 m²   ¨ 700.000,00     ¨ 21.000,00      14:00             

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/7  404,00 m²   ¨ 800.000,00     ¨ 24.000,00      14:02             

Hacıkara Mah.1680 A. 4 P. Semt Pazarı No:12/8  666,60 m²   ¨ 1.200.000,00  ¨ 36.000,00      14:04             

                   

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.

Şartname bedeli ¨50,00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

2017-02-17

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri ihalesi

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi belirtilen işyerleri 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 27.02.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.  

                   

Kurtuluş Mahallesi Kemal Milaslı Caddesi Altıparmak İş Merkezi                              

                              

ADRESİ                                                    AYLIK  MUH. BEDELİ (¨)    G.TEMİNAT   SAATİ: 

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/1           ¨ 500,00                    ¨  900,00            14:00

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/2           ¨ 250,00                    ¨  450,00            14:02

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/3           ¨ 300,00                    ¨  540,00            14:04

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/4           ¨ 300,00                    ¨  540,00            14:06

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/9           ¨ 500,00                    ¨  900,00            14:08

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/12         ¨ 700,00                    ¨  1.260,00         14:10

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/13         ¨ 700,00                    ¨  1.260,00         14:12

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/14         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:14

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/15         ¨ 650,00                    ¨  1.170,00         14:16

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/16         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:18

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/17         ¨ 800,00                    ¨  1.440,00         14:20

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/18         ¨ 400,00                    ¨  720,00            14:22

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/19         ¨ 400,00                    ¨  720,00            14:24

Kurtuluş Mah. Kemal Milaslı Caddesi No:4/20         ¨ 900,00                    ¨  1.620,00         14:26

Şartname bedeli ¨20.00’dır.

Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

×
[1]2 3 4 Sonraki> Son sayfa>>

Sitemizi 75061 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort