türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 2 parsel’de (3.446,00 m² ) Arsa

00/00/0000

12.10.2016                                                                                                                                        

İ L A N


BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresi, ada ve parseli belirtilen ticari vasıflı arsanın üstü açık depolama alanı olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 24.10.2016 Pazartesi günü aşağıda belirtilensaatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerindenihale ile kiraya verilecektir.  

                   

Şartnameler Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.


ADRESİ                                                                                     MUH. BEDEL ( ¨ )     SAATİ

  Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 2 parsel’de (3.446,00 m² ) Arsa        ¨ 1.000,00                 14:02


Geçici Teminat Tutarı %3     ¨ 1.080,00’dır.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler veya 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen belgeler

Şartname bedeli ¨20.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.


Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.


Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.Sitemizi 75029 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort