türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 Ada 72 Parsel 1. Katta bulunan bağımsız bölümler ve teras katı

00/00/0000


                                                                                                                                                                                                                                                                                 27.07.2016

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 Ada 72 Parsel 1. Katta bulunan bağımsız bölümler ve teras katı (1560 m²) Belediyemizce onaylanacak projenin uygulanması şartı ile Aylık kirası 18.600,00-TL üzerinden 92 aydan kira eksiltme yöntemi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 15.08.2016 Pazartesi günü saat 14:00’de kiraya verilecektir.

Taşınmazın Muh. Bedeli: 1.711.200,00-TL olup, Geçici Teminat Tutarı %3  51.336,00-TL’dir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

İstekli inşaat aşamasında inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri bulundurmak zorundadır.

Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri,

Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler

Şartname bedeli 100,00-TL’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

   Şartnameler Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

           


Sitemizi 75024 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort