türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort antalya escort antalya escort

Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 parsel kat karşılığı ihalesi 01,03,2016

00/00/0000

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde bulunan 1708 ada 3 parsel’de 6598,92 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere 07.03.2016 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30 ’da Beypazarı Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. ve 49. maddelerine göre Açık Teklif Artırma usulü ile ihale edilecektir.

Taşınmazın Muhammen Bedeli 1.425.000,00-TL olup, Geçici teminat tutarı %3     42.750,00-TL’dir.

      İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerin değerlerine göre yapılan puanlama da zemin katta oluşan 14 adet dükkanlardan yedi adeti (bağımsız bölüm krokisine göre 8,9,10,11,12,13,14 nolu dükkanlar) Belediyemize bırakılmak üzere katlarda oluşan toplam 40 adet bağımsız bölüm konut-dairelerin toplamda 1786 olan puan miktarının en az %35’i (625 puan) idaremize bırakılmak üzere en çok puanı verene ihale edilecektir.

      İhale yapıldıktan sonra bağımsız bölümlerin seçilmesi idaremiz tarafından yukarıda yazılan zemin kattaki dükkânlar alınmak şartıyla teklif edilen puanı sağlayacak şekilde iki bloktan ve her kattan alınmak suretiyle teklif edilen değere ulaşılacaktır. Alınan bağımsız bölümlere göre kat irtifakında bağımsız bölümlerin tapuları Belediyemiz adına tescil ettirilecektir.

     Herhangi bir mülkiyette atık şeklinde yükleyici ile ortak mülkiyet oluşması halinde her bir puan karşılığı 5.000 TL olarak puan ile çarpımında çıkan bedel inşaat bitiminde yapı kullanma izin belgesi alınırken yüklenici bu bedeli Belediyemize nakit olarak yatıracak ve bu bağımsız bölümün mülkiyeti yükleniciye bırakılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)  Kanuni ikametgâh belgesi

b ) Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c ) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge(Müteahhitlik Belgesi)

d ) Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e- İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g- Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h- İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması

ı) Bu şartnameye göre teklifte bulunulması gerekmektedir.

İhale dokümanının satın alındığına makbuz.

j) İş deneyim belgesi

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri                   1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İnşaat kalfası veya Teknisyeni                                  1 adet         (sürekli iş başında olacak)

İlanda ve şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu’na alındı karşılığında teslim edilmiş olması şarttır.

Teknik ve İdari şartname ile ekleri 500 TL (beşyüztürklirası) karşılığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir.

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.Sitemizi 75010 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort