130 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro gösterir cetvele göre, hali hazırda bünyemizde çalışan ve Başkanlık Makamınca 2020 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması uygun görülecek olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personel ücretlerinin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 900-291 sayılı (2020/2) genelgesinin 3. ve 6. Maddeleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesi kapsamında, ek ödemeler vb. her şey dahil net rakamlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak Haziran ayı zam oranı bu net ücretlere ayrıca eklenir.) olarak ödenmesi ve aşağıda gösterilen tabloya göre belirlenen net rakamlarla ücretlendirilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.