197 - BELEDİYEMİZİN DEVLET VEYA ÖZEL BANKALARDAN BORÇLANMASI HK.

5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi  “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” Hükmü gereğince;

 

Belediyemizin Elektrik vergi gelirlerinin temlik olarak verilmesi şartıyla Devlete ait veya Özel Bankalardan 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince  en fazla 4.000.000.00.-TL (dörtmilyon)’ye kadar borçlanılması ve buna dair iş ve işlemlerin yürütülmesi ile temlik verilmek  üzere Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’ın yetkilendirilmesi şeklindeki teklif oylanarak Meclis Üyesi İskender BAŞER ve Hüseyin ARGUNŞAHİN’in red oyuna karşılık  oy çokluğu ile kabul edildi.